NOVARTIS,

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Elve­ţia. Com­pa­nia înfi­in­ţa­tă cu mai bi­ne de 150 de ani în ur­mă, are ac­ti­vi­tă­ţi în do­me­ni­ul so­lu­ţi­i­lor de asis­ten­ţă me­di­ca­lă. Pro­du­se­le sale sunt dis­po­ni­bi­le în peste 180 de ţări, anul trecut fi­ind fo­lo­si­te de aproa­pe un mi­liard de oa­meni, la ni­vel glo­bal. Tot în 2015, Novartis a ra­por­tat o ci­fră de afa­ceri de 49,6 miliarde de do­lari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.