SAKICHI TOYODA

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

aki­chi Toyoda s-a năs­cut pe 14 fe­brua­rie 1867 în Ko­sai, pre­fec­tu­ra Shi­zu­o­ka, din Japonia, într-o fa­mi­lie să­ra­că, ta­tăl lui fi­ind tâmplar. El es­te cu­nos­cut drept „re­ge­le in­ven­ta­to­ri­lor ja­po­ne­zi“, iar une­le din­tre ce­le mai im­por­tan­te in­venții ale lui sunt mași­ni­le de țe­sut. A re­a­li­zat mai întâi mo­de­le pentru țe­sut ma­nual, pentru ca în 1924 să in­ven­te­ze mași­na de cu­sut au­to­ma­tă nu­mi­tă Toyoda Mo­del G Au­to­ma­tic Loom. În 1929 a vândut bre­ve­tul că­tre o companie bri­ta­ni­că, fapt care a per­mis com­pa­ni­ei înfi­i­nța­te de Toyoda să ge­ne­re­ze des­tul ca­pi­tal pentru dez­vol­ta­rea di­vi­zi­ei de automobile. Ast­fel a apă­rut Toyo­ta Mo­tor Cor­po­ra­ti­on, di­vi­zia de­di­ca­tă pro­du­ce­rii de automobile afla­tă sub con­du­ce­rea fi­u­lui lui Sakichi, Ki­i­chi­ro Toyoda.

În 1934 a fost dez­vol­tat mo­to­rul A-ty­pe pentru automobile, care a fost fo­lo­sit un an mai târziu la pro­pul­sa­rea pri­mu­lui au­to­ve­hi­cul (Mo­del A1 - pro­to­tip) pro­dus de com­pa­nia ja­po­ne­ză. În ace­lași an Toyo­ta Mo­tor Cor­po­ra­ti­on a dez­vă­lu­it și primul mo­del de ca­mi­on (Mo­del G1). În 1936 a înce­put pro­du­cția au­to­ve­hi­cu­le­lor Mo­del AA și au fost vându­te sub de­nu­mi­rea Toyoda, iar în 1937 di­vi­zia de automobile a de­venit in­de­pen­den­tă. Prima mași­nă des­ti­na­tă tran­spor­tu­lui de pa­sa­geri a fost vându­tă cu 3.350 de yeni (apro­xi­ma­tiv 42.000 de do­lari, la prețuri ac­tua­le), cu 400 de yeni mai puțin de­cât mași­ni­le Ford sau GM.

Tot în 1937 com­pa­nia a por­nit o com­pe­tiție de de­sign pentru un nou lo­go; peste 27.000 de pro­pu­neri au fost înre­gis­tra­te, iar în fi­nal a fost ale­a­să va­rian­ta care pre­zen­ta trei ca­rac­te­re ka­ta­ka­na, care ex­pri­mau „Toyoda“într-un cerc. Cu toa­te aces­tea, nu­me­le avea să fie schim­bat în Toyo­ta, pentru că ima­gi­nea era mai sim­plă din punct de ve­de­re vi­zual, iar acest nu­me se scrie doar din opt li­nii cu ca­rac­te­re­le ka­ta­ka­na, iar ci­fra opt es­te con­si­de­ra­tă no­ro­coa­să în Japonia. În plus, dis­ta­nța­rea de nu­me­le Toyoda (care în ja­po­ne­ză înseamnă ore­ză­rie fer­ti­lă) a aju­tat com­pa­nia să înde­păr­te­ze de ide­ea ce fa­ce tri­mi­te­re la agri­cul­tu­ră.

Oda­tă cu câști­ga­rea in­de­pen­de­nței față de com­pa­nia­ma­mă, Toyo­ta Mo­tor Com­pa­ny (astă­zi Toyo­ta Mo­tor Cor­po­ra­ti­on), Ri­sa­bu­ra Toyoda, un alt mem­bru al fa­mi­li­ei, a fost nu­mit preșe­din­te­le com­pa­ni­ei. Câte­va luni mai târziu, în 3 noi­em­brie 1938, Toyo­ta a deschis prima fa­bri­că de mașini, în Ko­ro­mo. În tim­pul

SSAKICHI TOYODA, FIUL

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.