UNDE FUG BOGAŢII PRIN VACANŢE

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

ogăția se mă­soa­ră și prin nu­mă­rul de pro­pri­e­tăți deți­nu­te, dar nu întot­de­au­na, pentru că unii, ori­cât de bo­gați ar fi, pre­fe­ră să dea bă­taia de cap pe care o pre­su­pu­ne întreți­ne­rea unei „co­le­cții“imo­bi­lia­re pe ușu­ri­nța de a se sta­bi­li unde do­resc. Această ca­te­go­rie de bo­gați pre­fe­ră să închi­ri­e­ze pro­pri­e­tăți de­cât să le cum­pe­re, fie pentru lo­cu­it, fie pentru va­ca­nțe, scrie The Te­le­graph, iar atunci când ple­a­că în va­ca­nță pre­fe­ră in­ti­mi­ta­tea unei ca­se, dar, pe cât po­si­bil, cu ser­vi­cii de ho­tel. Ca­se­le care le atrag ate­nția sunt une­le scoa­se la închi­riat de că­tre pro­pri­e­tari pe pe­ri­oa­de­le cât nu stau ei aco­lo sau până își gă­sesc un cum­pă­ră­tor. În acest din ur­mă caz, cei care închi­ria­ză au timp să-și dea se­a­ma dacă le pla­ce lo­cu­i­nța și dacă da - să fa­că o ofer­tă. Prin­tre pro­pri­e­tăți­le din această ca­te­go­rie se nu­mă­ră Sa Qu­in­ta, din Deia, în nor­dul Mal­lor­căi, o casă cu șa­se dor­mi­toa­re încon­ju­ra­tă de gră­di­nă și măs­lini, afla­tă la vânza­re pentru su­ma de 23 de mi­li­oa­ne de euro și care se poa­te închi­ria pentru 27.000 de euro pe săp­tă­mână; pentru chi­riași se pot or­ga­ni­za le­cții de pic­tu­ră, plim­bări cu iah­tul ori pe­tre­ceri. Tot în Spa­nia, dar în Anda­lu­zia, aproa­pe de Be­na­ha­vis, se află o altă pro­pri­e­ta­te cău­ta­tă pentru închi­ri­e­re, Tor­re de Tra­mo­res. Si­tua­tă pe un te­ren de 600 de hec­ta­re, poa­te găz­dui până la 22 de per­soa­ne, iar chi­ria es­te de 29.500 de euro pe săp­tă­mână. La Cha­let Spa Ver­bi­er din Elveția, oas­peții, care plă­tesc între 30.000 și 50.000 de franci el­veți­eni pe săp­tă­mână au la dis­po­ziție o echi­pă de manageri, bu­că­tari și ac­ces la su­pe­riah­turi, avi­oa­ne par­ti­cu­la­re, mașini sport și chiar vi­ori ra­re. Pe in­su­la gre­ce­as­că My­ko­nos, de­veni­tă o des­ti­nație la mo­dă prin­tre cei de­ja plic­tis­tiți de Ibi­za ori de Saint Tro­pez, se poa­te închi­ria Vil­la Gran­de cu 16 dor­mi­toa­re, pentru su­ma de 77.000 de euro pe săp­tă­mână.

B

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.