SCULPTURA DESALINIZATOARE

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Se poa­te foar­te bi­ne com­bi­na uti­lul cu plă­cu­tul sub for­ma unei ope­re de ar­tă care are uti­li­ta­te pu­bli­că, aşa cum înce­ar­că s-o do­ve­de­as­că un con­curs lan­sat de că­tre or­ga­ni­za­ţia Land Art Ge­ne­ra­tor Ini­tia­ti­ve care spri­ji­nă re­a­li­za­rea de proi­ec­te în co­la­bo­ra­re de că­tre ar­tiş­ti, ar­hi­tec­ţi, oa­meni de şti­in­ţă şi in­gi­neri. Unul din proi­ec­te­le pro­pu­se în acest an es­te „The Pi­pe“(„Ţe­a­va“) şi con­stă din­tr-o in­sta­la­ţie care ara­tă ca o sculp­tu­ră tu­bu­la­ră, gândi­tă ast­fel încât să încânte ochi­ul şi să poa­tă fi fo­lo­si­tă pentru a ob­ţi­ne apă po­ta­bi­lă care să fie fur­ni­za­tă ora­şu­lui San­ta Mo­ni­ca, de pe coas­ta de vest a SUA. „The Pi­pe“are în do­ta­re pa­no­uri so­la­re care pro­duc ener­gie elec­tri­că ne­ce­sa­ră ali­men­tă­rii in­sta­la­ţi­ei de de­sa­li­ni­za­re a apei oce­a­ni­ce, proi­ec­tan­tul său, fir­ma ca­na­dia­nă Abdo­la­ziz Kha­li­li and Asso­cia­tes, sus­ţi­nând că poa­te fur­ni­za peste 5 miliarde de li­tri de apă po­ta­bi­lă pe an.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.