MIRACOL AVIATIC

Business Magazin (Romania) - - + COVER STORY -

Pro­di­gi­o­sul re­gi­zor Clint Eas­twood („Lu­ne­tis­tul ame­ri­can“) pre­zin­tă din 9 sep­tem­brie pe ma­ri­le ecra­ne „Sul­ly: Mi­ra­co­lul de pe râul Hud­son“, o dra­mă in­spi­ra­tă din fap­te re­a­le care îl are pe Tom Han­ks în ro­lul prin­ci­pal. Pe 15 ia­nua­rie 2009, o lu­me între­a­gă era ulu­i­tă de mi­ra­co­lul de pe Hud­son, când că­pi­ta­nul Sul­len­ber­ger a reu­şit să ame­ri­ze­ze avi­o­nul ava­riat pe ape­le reci ale râu­lui, sal­vând ast­fel vi­e­ţi­le a 155 de pa­sa­geri. În timp ce Sul­ly era ova­ţi­o­nat de opi­nia pu­bli­că şi pre­să pentru fa­bu­loa­sa reu­şi­tă, in­ves­ti­ga­ţia ac­ci­den­tu­lui scoa­te la ive­a­lă fap­te care îi ame­nin­ţă re­pu­ta­ţia şi pro­fe­si­o­na­lis­mul. Ală­turi de Han­ks, din dis­tri­bu­ţia fil­mu­lui mai fac par­te Aa­ron Eckhart, în ro­lul co­pi­lo­tu­lui, şi Lau­ra Lin­ney, ca so­ţia de­vo­ta­tă a că­pi­ta­nu­lui. O pro­duc­ţie War­ner Bros. Pic­tu­res, dra­ma „Sul­ly: Mi­ra­co­lul de pe râul Hud­son“are pre­mi­e­ra în ci­ne­ma­to­gra­fe­le din ţa­ră din 9 sep­tem­brie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.