CÂND TREBUIE DETERMINAT DA­CĂ UN ANGAJAT VA PRIMI SAU NU UN BONUS SAU O MĂRIRE DE SALARIU, MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI ESTE DE OBICEI FACTORUL DETERMINANT. CU CÂT MAI BUNĂ PERFORMANŢA CU ATÂT MAI MA­RE ESTE RECOMPENSĂ FINANCIARĂ. CEL PUŢIN ASTA ESTE IPOTEZA D

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

e ce im­ple­men­ta­rea unui sis­tem de recompensă a per­for­ma­nței este to­tuși atât de greu de re­a­li­zat pentru ce­le mai mul­te dintre or­ga­ni­zații?

În prin­ci­piu, pentru că este în ce­le mai mul­te ca­zuri o pro­ble­mă emoți­o­na­lă, o ac­ti­vi­ta­te in­con­for­ta­bi­lă atât pentru angajat, cât și pentru ma­na­ger. Este in­con­for­ta­bi­lă pentru că im­pli­că pro­ble­ma­tici ex­trem de im­por­tan­te pentru oameni. Nu exis­tă doar pro­ble­ma financiară ci și cea de sti­mă de si­ne și mo­dul în care aceștia sunt per­ce­puți ca pro­fe­si­o­niști.

Este ex­trem de greu să treci cu ve­de­rea aces­te probleme emoți­o­na­le și fi­e­ca­re dintre pă­rți se sim­te in­co­mod, fi­e­ca­re din alte mo­ti­ve.

Este ne­voie de un ni­vel de an­ga­ja­ment ri­di­cat pentru a le­ga re­com­pen­sa financiară de per­for­ma­nța fi­e­că­rui om. Pentru ca acest sis­tem să fie bi­ne im­ple­men­tat, nu trebuie să exis­te niciun semn de între­ba­re le­gat de acu­ra­tețea și obi­ec­ti­vi­ta­tea da­te­lor. În caz con­trar ori­ce întâlni­re de eva­lua­re se va tran­sfor­ma într-o bă­tă­lie a ex­pli­cați­i­lor între ma­na­ger și angajat.

DEXIST TREI MO­TI­VE PRINCIPIALE PENTRU A LE­GA PERFORMAN A DE COMPENSAREA |N BANI:

• Trăim într-o so­ci­e­ta­te care spu­ne că re­com­pen­sa și per­for­ma­nța sunt le­ga­te, ca ata­re pentru a sa­tis­fa­ce acest sen­ti­ment de echi­ta­te avem ne­voie să le­găm ce­le do­uă as­pec­te.

• Cer­ce­tă­ri­le privind mo­ti­va­rea an­ga­jați­lor sunt des­tul de cla­re: pentru a fi mo­ti­vați oa­me­nii trebuie să gă­se­as­că o le­gă­tu­ră între per­for­ma­nța lor și sa­la­ri­ul pe care îl pri­mesc.

• În ge­ne­ral re­te­nția an­ga­jați­lor buni este ex­trem de im­por­tan­tă pentru o com­pa­nie, iar stu­di­i­le ara­tă că aceștia pre­fe­ră să lu­cre­ze în com­pa­ni­i­le în care sunt apre­ciați și re­com­pen­sați con­form per­for­ma­nței lor.

Exis­tă to­tuși ar­gu­men­te pro și con­tra re­com­pen­să­rii per­for­ma­nței.

Argu­men­te­le care se fo­lo­sesc în ge­ne­ral împo­tri­va aces­tei le­gă­turi sunt:

• Le­ga­rea unui sti­mu­lent fi­nan­ciar de o sar­ci­nă sca­de în ge­ne­ral atrac­ti­vi­ta­tea ace­lei sar­cini. Această con­clu­zie vi­ne ca urmare a unor stu­dii de psi­ho­lo­gie și ara­tă că o sar­ci­nă pe care ci­ne­va o con­si­de­ră in­te­re­san­tă de­vi­ne mai puțin atrac­ti­vă pentru aces­ta da­că este le­ga­tă sau con­diți­o­na­tă de o com­pen­sație financiară.

• Anga­jații pre­fe­ră si­gu­ra­nța și ga­ra­nția unei creșteri salariale ba­za­te pe ve­chi­me. Cei mai mu­lți dintre anga­jații români au fost învățați că ve­chi­mea într-o com­pa­nie asi­gu­ră o crește­re sa­la­ria­lă si­gu­ră. Ca ata­re, tre­ce­rea la o recompensă ba­za­tă strict pe per­for­ma­nță este posibil să îi de­mo­ti­ve­ze.

• Mul­te com­pa­nii nu își per­mit din punct de ve­de­re fi­nan­ciar să im­ple­men­te­ze un pro­gram de acest gen, exis­tând po­si­bi­li­ta­tea ca per to­tal compania să nu înre­gis­tre­ze profit cu toa­te că unii dintre angajați au per­for­mat foar­te bi­ne. Ca ata­re, chiar da­că în mod nor­mal ei ar tre­bui re­com­pen­sați,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.