CRIZELE DE DUP CRIZ

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

red sin­cer că trăi­tul în re­a­li­ta­tea ro­mâneas­că adu­ce ori­că­rui ana­list po­li­tic și eco­no­mic se­ri­os un plus de lu­ci­di­ta­te, iar car­tea pro­fe­so­ru­lui Paul Do­bres­cu „Crizele de du­pă cri­ză“nu fa­ce de­cât să con­fir­me ace­as­ta. Dez­vol­ta­rea, spu­ne pro­fe­so­rul de la Fa­cul­ta­tea de Co­mu­ni­ca­re și Re­lații Publice din SNSPA, va de­ve­ni obi­ec­ti­vul de­tașat al pe­ri­oa­dei pos­tcri­ză, dar nu se poate ba­za nici pe glo­ba­li­za­re și nici pe cor­po­rații. Dez­vol­ta­rea va de­ve­ni prin­ci­pa­la uni­ta­te de mă­su­ră a unei bu­ne gu­ver­nări și va da se­a­ma de vred­ni­cia sta­tu­lui. Ace­as­ta într-o pe­ri­oa­dă în care in­dis­ci­pli­na ge­o­po­li­ti­că este ca­rac­te­ris­ti­ca vi­eții pla­ne­tei, în care ni­meni nu este prea pu­ter­nic pentru a do­mi­na și ni­meni nu este prea slab pentru a se lă­sa do­mi­nat. Re­gă­sim în „Crizele de du­pă cri­ză“toa­te ma­ri­le te­me ale mo­men­tu­lui – ine­ga­li­ta­tea care se ac­cen­tue­a­ză, as­cen­si­u­nea ță­ri­lor emer­gen­te, ex­pan­si­u­nea chi­ne­ză, jo­cu­ri­le gra­nițe­lor și lip­sa de vi­zi­u­ne a li­de­ri­lor po­li­tici. Une­le da­te sunt în mă­su­ră să dea fi­ori: în ul­ti­mii 26 de ani au fost pri­va­ti­za­te 7.500 de între­prin­deri de stat, pentru care s-au înca­sat 7 miliarde de euro. Fă­ră ce­le 2,3 miliarde de euro înca­sa­te pentru BCR, rei­e­se un preț me­diu de 667.000 de euro pentru o între­prin­de­re de stat, adi­că prețul pe care îl obții pe o ca­să mai acă­tă­rii. Este doar un exem­plu din ta­bo­ul ac­tual al unei Românii afla­te într-o po­ziție am­bi­guă, va­sal-con­cu­re­nția­lă, cu o Eu­ro­pă ce înce­ar­că să ia­să din stag­na­re, cu o Asie în pli­nă ex­pan­si­u­ne eco­no­mi­că și cu o Ame­ri­că care înce­ar­că să își păs­tre­ze po­ziția de li­der al lu­mii. „Greșe­a­la ma­re a aces­tei pe­ri­oa­de de peste 26 de ani este că nu s-a ți­nut cont de ni­cio le­cție mai im­por­tan­tă a ge­o­po­li­ti­cii. În pri­mul rând nu s-a con­stru­it din in­te­ri­or... Nu a con­stru­it o politică ex­ter­nă co­e­ren­tă de bună ve­ci­nă­ta­te... Har­ta spați­u­lui po­li­tic ro­mânesc pa­re brăz­da­tă doar de tra­see in­di­vi­dua­le, de so­luții in­di­vi­dua­le. Ace­as­ta este prin­ci­pa­la pră­buși­re: pră­buși­rea încre­de­rii, care ero­de­a­ză pe zi ce tre­ce va­lo­ri­le su­pre­me ale unei co­mu­ni­tăți nați­o­na­le: sen­ti­men­tul apar­te­ne­nței și ne­voia de iden­ti­ta­te“. Mu­sai de ci­tit!

C

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.