TRADIŢIA CA LUX

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

es­tul e un mo­del de ur­mat pentru cei din alte pă­rți ale lu­mii, dar când vi­ne vor­ba de o ca­să im­pu­nă­toa­re pe mă­su­ra sta­tu­tu­lui pro­pri­e­ta­ru­lui, tot una tra­diți­o­na­lă e mai bună.

Așa par să con­si­de­re su­per­bo­gații Chi­nei, scrie CNN, care în ul­ti­mii câți­va ani au înce­put să pre­fe­re lu­xul imo­bi­liar cu ten­te tra­diți­o­na­le.

Tra­diți­o­nal nu înse­am­nă însă și ve­chi, pro­pri­e­tăți­le lu­xoa­se având as­pect de lo­cu­i­nțe de altă­da­tă, dar fi­ind con­stru­i­te cât de recent posibil. Chi­ne­zii, ex­pli­că Sa­muel Liang, pro­fe­sor de ur­ba­nism la Utah Valley Uni­ver­si­ty, con­si­de­ră că doar o clă­di­re no­uă poate fi lu­xoa­să și să ofe­re con­fort ce­lor care lo­cu­i­esc în ea. Un exem­plu în acest sens îl re­pre­zin­tă o ca­să vându­tă recent în lo­ca­li­ta­tea Suz­hou, din China con­ti­nen­ta­lă. Ca­sa, nu­mi­tă Tao­huayuan (Uto­pia), amin­tește prin ar­hi­tec­tu­ră de ca­se­le de

Val­tă­da­tă, are 32 de dor­mi­toa­re, gră­di­nă tra­diți­o­na­lă, pis­ci­nă și cra­mă și este încon­ju­ra­tă din trei pă­rți de apă, iar prețul ce­rut la pu­ne­rea în vânza­re era de 150 de milioane de dolari.

Pre­fe­ri­nța pentru lo­cu­i­nțe­le cu ar­hi­tec­tu­ră spe­ci­fi­că Chi­nei de odi­ni­oa­ră se ex­pli­că prin fap­tul că ma­te­ria­le­le și de­co­rați­u­ni­le lu­cra­te ma­nual fo­lo­si­te la con­stru­i­rea aces­to­ra cos­tă mai mult de­cât ce­le fo­lo­si­te la o locuință în stil oc­ci­den­tal, ceea ce le fa­ce ac­ce­si­bi­le nu­mai unei ca­te­go­rii res­trânse de oameni. O altă ex­pli­cație este și ace­ea că ele le per­mit ce­lor bo­gați să se di­fe­re­nți­e­ze clar de cla­sa me­die, că­reia îi pla­ce încă sti­lul mo­dern din vest. Mai mult, afir­mă ex­pe­rții imo­bi­liari, chi­ne­zul foar­te bo­gat este um­blat prin lu­me și are, pro­ba­bil, mă­car o pro­pri­e­ta­te prin alte țări, în Eu­ro­pa sau Ame­ri­ca, așa că pentru ca­sa din ța­ra na­ta­lă pre­fe­ră sti­lul tra­diți­o­nal la ex­te­ri­or și tot con­for­tul mo­dern la in­te­ri­or.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.