MOZART ÎN SPAŢIU

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Cum lu­na ace­as­ta fran­ci­za Star Trek împli­nește cin­ci­zeci de ani, o com­pa­nie de ope­ră din Los Ange­les, Pa­ci­fic Ope­ra Pro­ject (POP) a or­ga­ni­zat un spec­ta­col me­nit să mar­che­ze această ani­ver­sa­re re­luând o pro­duc­ţie foar­te bi­ne pri­mi­tă de-a sa, scrie LA Ti­mes. Pro­duc­ţia fon­da­to­ri­lor POP, Josh Shaw și Step­hen Karr, re­pre­zin­tă o îmbi­na­re între ope­ra mo­zar­tia­nă Ră­pi­rea din se­rai și ele­men­te ca­rac­te­ris­ti­ce pri­mu­lui se­rial din se­ria Star Trek, cei doi tran­spu­nând în spa­ţi­ul cos­mic po­ves­tea a do­uă ti­ne­re ră­pi­te de pi­ra­ţi și vându­te unui dem­ni­tar oto­man care le ţi­ne pri­zo­ni­e­re într-un ha­rem. Ide­ea le-a venit por­nind de la ter­me­nul de „ră­pi­re“, care i-a fă­cut să se gânde­as­că la ca­zu­ri­le de oameni ră­pi­ţi de ex­tra­te­reștri și așa au ajuns la sci­en­ce fic­ti­on și în ce­le din ur­mă la Star Trek. Per­so­na­je­le au fost adap­ta­te și ele, une­le de­venind ofi­ţeri ai Flo­tei Ste­la­re du­pă mo­de­lul echi­pa­ju­lui din se­rial, iar tur­cii fi­ind înlo­cu­i­ţi cu klin­go­ni­eni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.