UN PARFUM PENTRU AMÂNDOI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Du­pă co­lec­ţii de mo­dă cu ele­men­te care ara­tă ca și cum băr­ba­ţii și fe­mei­le au cău­tat idei unii în gar­de­ro­ba altora, a venit rândul par­fu­mu­ri­lor care se adre­se­a­ză am­be­lor se­xe, aces­tea de­venind din ce în ce mai po­pu­la­re în ul­ti­ma vre­me. Ten­din­ţa nu este toc­mai no­uă, scrie The Inde­pen­dent, ea apă­rând în anii ’90, oda­tă cu lan­sa­rea de par­fu­muri de că­tre Cal­vin Klein sau Com­me des Gar­cons, ast­fel con­ce­pu­te încât să atra­gă atât fe­mei­le, cât și băr­ba­ţii. Lor le-au ur­mat bran­duri pre­cum Tom Ford, Cha­nel sau Escen­tric Mo­le­cu­les, toa­te pre­fe­rând în ge­ne­ral să cre­e­ze par­fu­muri mai apro­pia­te de ce­le de mas­cu­li­ne, la care să adau­ge no­te fe­mi­ni­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.