LA ALŢII ŞI LA NOI.

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Isto­ria tu­tu­nu­lui înce­pe cu mii de ani î.e.n., în ri­tua­luri şa­ma­ni­ce ale tri­bu­ri­lor din ce­le do­uă Ame­rici. Mai târziu, eu­ro­pe­nii au po­pu­la­ri­zat şi răs­pândit tu­tu­nul şi pro­du­se­le din tu­tun pes­te tot în lume. Nu mai de­par­te de câte­va de­ce­nii în ur­mă, ţi­gă­ri­le au ajuns un sim­bol aso­ciat cu scri­i­to­rii şi ve­de­te­le de film, un act de re­be­li­u­ne al ado­les­cen­ţi­lor. Acum, do­me­ni­ul echi­va­le­a­ză cu o in­dus­trie de miliarde de dolari, ta­xa­tă, con­tro­ver­sa­tă şi re­gle­men­ta­tă pes­te tot în lume. Sta­tis­ti­ca es­ti­me­a­ză valoarea pi­e­ţei de tu­tun din ves­tul Eu­ro­pei la 149 de miliarde de euro în 2015 şi o creş­te­re pentru 2016, la un ni­vel de 153 de miliarde de euro. Cu ce­le 55 de miliarde de euro în 2015, es­tul Eu­ro­pei nu atin­ge jumătate din cea ves­ti­că, iar pre­vi­zi­u­ni­le pentru anul aces­ta se pla­se­a­ză în ju­rul va­lo­rii de 61 de miliarde de euro. Cea mai mare piaţă de tu­tun din Europa este Ger­ma­nia, cu o va­loa­re de 25,8 miliarde de euro, ur­ma­tă de Ma­rea Bri­ta­nie (25,5 mld. euro) şi Ita­lia (19,9 mld. euro), iar România se cla­se­a­ză pe lo­cul 13 în Europa cu o va­loa­re de 3,4 miliarde de euro, con­form da­te­lor Eu­ro­mo­ni­tor. Ru­sia şi Tur­cia sunt primele ţări din est care in­tră în top, pe lo­cu­ri­le 5 şi 6 cu o va­loa­re de 18,3 miliarde de euro şi res­pec­tiv 14,5 miliarde de euro. To­tu­şi pia­ţa cu cea mai mare va­loa­re per ca­pi­ta este Elve­ţia, cu un con­sum de 638 de euro per ca­pi­ta, ur­ma­tă de Bel­gia şi Aus­tria cu 391 de euro şi 381 de euro. Pe plan lo­cal această va­loa­re ajun­ge la 178 de euro, po­tri­vit ace­le­a­şi sur­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.