MINIATURI DE MARE PREŢ

Business Magazin (Romania) - - + INFOGRAFIC -

otă­ri­le de lux, pre­cum can­de­la­bre de cris­tal ori ra­me de șe­mi­neu din ma­hon, cresc prețul ca­sei, mai ales da­că e o ca­să pentru pă­puși, un tip de pro­pri­e­ta­te care atra­ge mu­lți co­le­cți­o­nari. Prețul unei reșe­di­nțe de lux pentru pă­puși poa­te ajun­ge la su­te de mii de dolari, scrie Wall Stre­et Jo­ur­nal, iar cei că­ro­ra le pla­ce să co­le­cți­o­ne­ze ase­me­nea obi­ec­te află, când apa­re ce­va in­te­re­sant de vânza­re, unii de la alții, de la ca­se de li­ci­tații care ac­ti­ve­a­ză pe această nișă, ex­po­ziții de spe­cia­li­ta­te ori din pu­bli­cații de­di­ca­te pa­si­u­nii lor. Că­suțe­le de pă­puși sunt, de re­gu­lă, scoa­se la vânza­re atunci când pro­pri­e­ta­rii au ne­voie de bani pentru in­ves­tiții ori nu se mai pot ocu­pa de mi­ni­pro­pri­e­tăți­le pe care le-au acu­mu­lat.

Prin­tre cei mai im­por­ta­nți co­le­cți­o­nari din do­me­niu se nu­mă­ră Ahmed Al-Thani, mem­bru al fa­mi­li­ei re­ga­le din Qa­tar, care și spon­so­ri­ze­a­ză un pre­miu acor­dat re­a­li­za­to­ri­lor de ca­se mi­nia­tu­ra­le. Reșe­di­nțe­le pă­puși­lor sunt fie modele fan­te­zis­te iz­vo­râte din ima­gi­nația ce­lor care le con­stru­i­esc ori a cli­e­nți­lor lor, fie re­pro­du­ceri la sca­ră ale unor clă­diri care le plac ce­lor care le co­man­dă. O echi­pă im­pli­ca­tă în re­a­li­za­rea unei că­suțe de pă­puși poa­te in­clu­de con­struc­to­rii în si­ne și alți meșteri care se ocu­pă de pi­e­se­le de mo­bi­li­er, ta­blo­u­ri­le și alte de­co­rați­uni din ca­drul aces­teia, iar cos­tu­ri­le pot ajun­ge la su­te de mii de dolari, su­sțin ex­pe­rții.

D

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.