CONTEXT:

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Vânză­ri­le de flori în România se împart în mod egal între ce­le „la ne­gru“şi ce­le fis­ca­li­za­te, având o va­loa­re anua­lă es­ti­ma­tă la 100 de milioane de euro. Încă de la pre­lua­rea Floria. ro de că­tre Zu­ri­ch Bro­ker, în a do­ua parte a lui 2013, a fost se­tat obi­ec­ti­vul ca în cel mult cinci ani Floria să de­vi­nă cel mai im­por­tant grup de fir­me din do­me­ni­ul flo­ris­tic din România. Pri­mul pas a fost re­bran­ding-ul şi re­or­ga­ni­za­rea pe di­vi­zii: online şi of­fli­ne. Di­vi­zia online ope­re­a­ză si­te-ul com­pa­ni­ei, Floria. ro care ges­ti­o­nea­ză co­men­zi­le de bu­che­te cu li­vra­re ori­un­de în ţa­ră, în ma­xi­mum două ore de la efec­tua­rea co­men­zii. Di­vi­zia of­fli­ne ope­re­a­ză spa­ţi­i­le Floria în Stradă, eveni­men­te­le per­so­na­le şi cor­po­ra­te, co­men­zi­le cor­po­ra­te şi activitatea de amenajări flo­ra­le pentru gră­dini, clă­diri şi mal­luri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.