JOHN C. MALONE

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

r. John C. Malone este președintele con­si­li­u­lui di­rec­tor al gi­gan­tu­lui mass-me­dia Liberty Me­dia Cor­po­ra­ti­on, Liberty Inte­rac­ti­ve Cor­po­ra­ti­on (care deți­ne acți­uni în di­fe­ri­te com­pa­nii de co­me­rț vi­deo și di­gi­tal), Liberty Broad­band Cor­po­ra­ti­on și în grupul de te­le­co­mu­ni­cații și ser­vi­cii TV Liberty Global. Deți­ne to­to­da­tă 49% din pos­tul de te­le­vi­zi­u­ne Starz și 29% din Dis­co­ve­ry Com­mu­ni­ca­ti­ons. Malone ocupă lo­cul 184 pe lis­ta mi­liar­da­ri­lor lu­mii, cu o ave­re es­ti­ma­tă la șap­te miliarde de dolari.

John C. Malone s-a năs­cut la da­ta de 7 mar­tie 1941 în Mil­ford, Con­nec­ti­cut. În 1959 a ab­sol­vit școa­la Hop­kins din New Ha­ven, Con­nec­ti­cut, iar în 1963 uni­ver­si­ta­tea Ya­le, cu spe­cia­li­za­rea in­gi­ne­rie și eco­no­mie. Și-a con­so­li­dat pre­gă­ti­rea te­o­re­ti­că prin­tr-un pro­gram mas­te­ral în in­gi­ne­rie elec­tri­că la Uni­ver­si­ta­tea John Hop­kins, și prin stu­dii doc­to­ra­le în cer­ce­tări ope­rați­o­na­le la John Hop­kins, pro­gram pe care l-a ab­sol­vit în 1967.

Malone și-a înce­put ca­ri­e­ra în 1963, în strategie eco­no­mi­că, cer­ce­ta­re și dez­vol­ta­re în cadrul la­bo­ra­toa­re­lor Bell Te­lep­ho­ne ale grupului de te­le­co­mu­ni­cații ame­ri­can AT&T. Cinci ani mai târziu, s-a ală­tu­rat McKin­sey & Com­pa­ny; peste doi ani, de­venea vi­ce­preșe­din­te al grupului Ge­ne­ral Instru­ment Cor­po­ra­ti­on. Timp de 24 de ani (1973-1996) a fost peșe­din­te și CEO al Te­le-Com­mu­ni­ca­ti­ons (TCI); la 29 de ani, de­venea CEO al com­pa­ni­ei, atunci împo­vă­ra­tă de da­to­rii, iar între 1996 și 1999, când TCI a fu­zi­o­nat cu AT&T, a fost preșe­din­te și CEO al TCI. În 1998 a vândut com­pa­nia pentru 48 de miliarde de dolari. În cei 25 de ani în care s-a aflat la con­du­ce­rea TCI, a con­stru­it fre­ne­tic un mo­no­pol în pi­ețe­le me­dia și ca­blu.

Po­tri­vit că­rții „Ca­ble Boy: John Malone and the Ri­se of the Ca­ble Business“, scri­să de edi­to­rul The Wall Stre­et Jo­ur­nal Mark Ro­bi­chaux, Malone este „un erou com­pli­cat, con­cen­trat și per­se­ve­rent, care și-a con­stru­it im­pe­ri­ul prin in­te­li­ge­nță, înțe­le­geri fi­nan­cia­re com­pli­ca­te care au oco­lit re­gu­li­le băn­ci­lor și taxele și au îmbo­gățit mare parte din acți­o­nari“.

În 2005, Malone deți­nea 32% din com­pa­nia me­dia News Cor­po­ra­ti­ons și chiar dacă doar ju­mă­ta­te din aces­te acți­uni îi ofe­re­au drep­tul de vot, Ru­pert Mur­do­ch era con­stant îngri­jo­rat că ar putea pi­er­de con­tro­lul com­pa­ni­ei sa­le în fa­voa­rea lui Malone.

DDeți­ne și su­pra­fețe vas­te de pă­mânt, pe care se află și Sil­ver Spur Ran­ches, o companie de fer­me de vi­te răs­pândi­te în Wyo­ming, New Me­xi­co și Co­lo­ra­do. Din 1 fe­brua­rie 2011, a de­venit cel mai mare pro­pri­e­tar de te­ren din Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, cu 8.500 de ki­lo­me­tri pă­trați de te­ren deți­nuți.

Malone este re­cu­nos­cut și pentru fap­tul că evi­tă lu­mi­na re­flec­toa­re­lor și sti­lul de viață lu­xos: un exem­plu este fap­tul că își du­ce fa­mi­lia în va­ca­nțe într-o ru­lo­tă. În me­di­ul de afaceri

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.