SUPERIAHTUL PE VALURI PLUTEȘTE UȘOR

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

hiar dacă achi­ziția lor nu se jus­ti­fi­că la fel de mult ca un avi­on par­ti­cu­lar, care mă­car poate fi fo­lo­sit și pentru a ajun­ge la întâlni­ri­le de afaceri, su­pe­riah­tu­ri­le sunt la mare cău­ta­re prin­tre cei mai bo­gați oameni ai lu­mii, scrie Fi­nan­cial Ti­mes. Un su­pe­riaht are o lun­gi­me de cel puțin 24 de me­tri – cam cât un te­ren de te­nis – și echi­paj, ce­le mai im­pu­nă­toa­re ast­fel de am­bar­cați­uni tre­când de­ja de o su­tă de me­tri lun­gi­me. Anul tre­cut s-au vândut aproa­pe 400 de su­pe­riah­turi, con­form da­te­lor com­pa­ni­ei Boat Inter­na­ti­o­nal, cel mai scump fi­ind în va­loa­re de peste 200 milioane de dolari.

Teh­no­lo­gia mo­der­nă le per­mi­te con­struc­to­ri­lor de su­pe­riah­turi să sa­tis­fa­că mul­te dintre ca­pri­ci­i­le cli­e­nți­lor, cum ar fi in­sta­la­rea pe pun­te a unei mo­to­ci­cle­te pro­te­ja­te de o ca­se­tă de sti­clă și care se poate co­bo­rî pe mal cu aju­to­rul unei ma­ca­ra­le atunci când pro­pri­e­ta­rul vrea să se plim­be; unii re­a­li­ze­a­ză chiar spații de­di­ca­te unei mașini. Se cau­tă su­pe­riah­turi care le per­mit pro­pri­e­ta­ri­lor să găz­du­ias­că mu­lți pri­e­teni pe ele, sau, din con­tră, așa cum pre­fe­ră cum­pă­ră­to­rii chi­ne­zi, cu spațiu pentru dis­tra­cție, ca de exem­plu, mici ca­me­re pentru ka­rao­ke în loc de ca­bi­ne unde se poate dor­mi. Se poar­tă și co­la­bo­rări între con­struc­tori și com­pa­nii din in­dus­tria lu­xu­lui sau case de mo­dă pentru de­co­ra­rea am­bar­cați­u­ni­lor. Nu puțini sunt cei care-și con­si­de­ră superiahtul drept apar­ta­ment plu­ti­tor mai de­gra­bă de­cât am­bar­cați­u­ne și, ca ata­re, do­resc să nu se sim­tă le­gă­nați de valuri ori să fie de­ran­jați de zgo­mo­tul mo­toa­re­lor, su­pe­riah­tu­ri­le lor fi­ind pre­vă­zu­te cu sis­te­me an­ti­vi­brații și de sta­bi­li­za­re, pentru o de­pla­sa­re cât mai li­nă.

C

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.