CA TARZAN ÎN VACANŢĂ

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ce­le­brul Tarzan zbu­ra din co­pac în co­pac agă­ţat de lia­ne, însă tu­ris­tul mo­dern care do­reş­te să-i ur­me­ze exem­plul are la dis­po­zi­ţie ti­ro­li­e­ne care să-l plim­be pe dea­su­pra pă­du­rii tro­pi­ca­le până la că­su­ţa din co­pac în care a fost ca­zat. Un ast­fel de com­plex tu­ris­tic, de­nu­mit Gib­bon Expe­ri­en­ce, se gă­seş­te în nord-ves­tul Lao­su­lui în Re­zer­va­ţia Na­tu­ra­lă Bo­keo şi a apărut din do­rin­ţa de a opri re­du­ce­rea efec­ti­ve­lor de gi­boni ne­gri din zo­nă, ame­nin­ţa­ţi cu dis­pa­ri­ţia. Lo­cal­ni­cii care altă­da­tă vânau aces­te ani­ma­le lu­cre­a­ză acum pentru Gib­bon Expe­ri­en­ce, pre­luând tu­riş­tii şi con­du­cându-i spre com­plex, gă­tind pentru ei sau aju­tând la între­ţi­ne­rea com­ple­xu­lui şi pa­za re­zer­va­ţi­ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.