EFECTE:

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Pre­vi­zi­u­ni­le com­pa­ni­ei ara­tă că la fi­na­lul aces­tui an vânză­ri­le Agri­co­la de pro­du­se crud us­ca­te vor ajunge la 2.570 de to­ne, din care mai mult de ju­mă­ta­te (1.350 de to­ne) re­pre­zin­tă vânză­ri­le de Sa­lam de Si­biu. Ange­li­ca Şmil, di­rec­tor ge­ne­ral al Sal­bac, mi­ze­a­ză pe creş­te­rea vânză­ri­lor cu 10% în ur­mă­to­rii trei ani. „To­to­da­tă, vo­lu­me­le su­pli­men­ta­re dez­vol­ta­te vor com­pen­sa trep­tat cos­tu­ri­le in­ves­ti­ţi­ei, ast­fel încât să men­ţi­nem un ni­vel de pro­fi­ta­bi­li­ta­te com­pa­ra­bil cu cel ac­tual. Până la sfârşi­tul lui 2018 es­ti­măm creş­teri ale co­tei de pia­ţă, mai pre­cis că vom atin­ge 25% co­tă de pia­ţă în va­lo­ra­re şi 21% în vo­lum.“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.