DECIZIE:

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Anul tre­cut, Agri­co­la avea ce­reri mai mari de­cât ca­pa­ci­ta­tea de pro­duc­ţie a Sa­la­mu­lui de Si­biu, ast­fel încât s-a luat de­ci­zia de a in­ves­ti în su­pli­men­ta­rea li­ni­i­lor de pro­duc­ţie. La 1 au­gust 2015, a fost de­ma­rat un proi­ect de in­ves­ti­ţii în va­loa­re de 20 de milioane de lei, din care ju­mă­ta­te fonduri pro­prii, iar res­tul cre­dit ban­car. Con­cret, a fost con­stru­i­tă o no­uă clă­di­re, cu o su­pra­fa­ţă des­fă­şu­ra­tă de cir­ca 5.000 mp lângă fa­bri­ca exis­ten­tă. La înce­pu­tul aces­tei toam­ne li­ni­i­le de pro­duc­ţie au fost inau­gu­ra­te, iar vo­lu­me­le pro­du­se pot creş­te cu 1.000 de to­ne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.