CONTEXT:

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Pia­ţa in­ter­nă a pre­pa­ra­te­lor din car­ne crud-us­ca­te­le au o pon­de­re în vo­lum mai mi­că de 7% în ca­te­go­ria pro­du­se­lor din car­ne, res­pec­tiv pu­ţin pes­te 12 pro­cen­te în va­loa­re. În afa­ce­rea SAL­BAC, una din fir­me­le care al­că­tu­i­esc gru­pul Agri­co­la, gru­pa de pro­du­se cru­dus­ca­te re­pre­zin­tă aproa­pe 54% din punct de ve­de­re al vo­lu­me­lor vându­te şi apro­xi­ma­tiv 79% ca pon­de­re în ci­fra de afa­ceri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.