HIGH-TECH LA PURT TOR

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

ad­ge­tu­ri­le pur­ta­bi­le sunt de­ja o re­a­li­ta­te, fi­ind cum­pă­ra­te mai ales de împă­ti­miții unor ast­fel de ar­ti­co­le. Ele atrag însă și ca­se­le de mo­dă, care înce­ar­că să apli­ce înal­ta teh­no­lo­gie la une­le dintre cre­ați­i­le lor, scrie Fi­nan­cial Ti­mes.

Ca­sa Mar­che­sa, spre exem­plu, a cre­at împreu­nă cu IBM o ro­chie cu le­duri apli­ca­te care se co­lo­re­a­ză în fun­cție de co­men­ta­ri­i­le uti­li­za­to­ri­lor pe Twit­ter ana­li­za­te de sis­te­mul de in­te­li­ge­nță ar­ti­fi­cia­lă Wat­son. Ace­as­ta nu es­te un pro­dus de masă, dar fir­me­le de teh­no­lo­gie și ca­se­le de mo­dă sau pro­du­că­to­rii de îmbră­că­min­te înce­ar­că acum să co­la­bo­re­ze pentru a crea ar­ti­co­le care să atra­gă cât mai mu­lți cli­e­nți.

De la fir­me­le din do­me­ni­ul high-tech, ca­se­le de mo­dă învață, prin­tre alte­le, cum se fac ci­puri și ba­te­rii su­bțiri, iar ele la rândul lor își învață par­te­ne­rii cum se face un pro­dus în mai mul­te mă­ri­mi ori cum tre­bu­ie con­fe­cți­o­nat un ar­ti­col do­tat cu ul­ti­me­le teh­no­lo­gii ca să re­zis­te la spă­lat. Ca ur­ma­re a aces­tei co­la­bo­rări, fir­me­le high-tech află și cum să cre­e­ze pro­du­se fru­moa­se, care să atra­gă cli­e­nții pentru care as­pec­tul es­te im­por­tant și care sunt dis­puși să plă­te­as­că mai mult pentru ce­va care ara­tă bi­ne.

Ca­sa Mi­cha­el Kors a anu­nțat re­cent un par­te­ne­riat cu Goo­gle, con­cre­ti­zat într-un smar­twat­ch in­spi­rat de mo­de­le obișnu­i­te de ce­a­suri ale sa­le, care oferă uti­li­za­to­ri­lor no­ti­fi­cări, hă­rți și posibilitatea de cău­ta­re pe in­ter­net pe ba­ză de co­man­dă vo­ca­lă. Goo­gle a mai co­la­bo­rat pentru pro­du­ce­rea de ce­a­suri in­te­li­gen­te cu Fos­sil sau Tag Heuer.

La rândul său, pro­du­că­to­rul ame­ri­can de îmbră­că­min­te Le­vi’s se pre­gă­tește să lan­se­ze în 2017 o ge­a­că high-tech pentru bi­ci­cliști care le per­mi­te aces­to­ra să răs­pun­dă la ape­luri, să tri­mi­tă me­sa­je text apă­sând pe mâne­că ori să se ori­en­te­ze cu aju­to­rul hă­rți­lor Goo­gle, par­te­ner al fir­mei pentru acest proi­ect.

G

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.