SE CAUTĂ ANTICHITĂŢI

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Anti­chi­tă­ţi­le chi­ne­zeş­ti se bu­cu­ră de ma­re suc­ces la li­ci­ta­ţii în ul­ti­ma vre­me, mai ales da­că pro­vin din co­lec­ţii ale unor mu­zee ori ale un co­lec­ţi­o­nari par­ti­cu­lari care le-au de­ţi­nut mul­ţi ani, scrie New York Ti­mes. Un ce­ai­nic de se­col XVIII, spre exem­plu, s-a vândut re­cent la o li­ci­ta­ţie Sot­he­by’s pentru su­ma de 3,5 milioane de do­lari, o va­ză smăl­ţu­i­tă din pe­ri­oa­da Kan­gxi (1662-1722) de­ţi­nu­tă de Me­tro­po­li­tan Mu­seum of Art din New York s-a vândut pentru su­ma de 2 milioane de do­lari, iar un bol pentru ce­ai din pe­ri­oa­da Di­nas­ti­ei Song (1127-1279) pro­venit din co­lec­ţia unui co­lec­ţi­o­nar ja­po­nez s-a ad­ju­de­cat pentru 11,7 milioane de do­lari, aproa­pe de zece ori mai mult de­cât se es­ti­ma ini­ţial. Cei dis­pu­şi să plă­te­as­că ase­me­nea pre­ţuri sunt în ma­re par­te chi­ne­zi care do­resc să re­a­du­că anti­chi­tă­ţi­le în ţa­ra lor de ori­gi­ne, ur­ma­ţi de ame­ri­cani şi ja­po­ne­zi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.