TATUAJE SURPRIZĂ

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Un ar­tist spe­cia­li­zat în tatuaje pentru ce­le­bri­tă­ţi es­te mai greu ac­ce­si­bil pu­bli­cu­lui larg, cu ex­cep­ţia ca­zu­lui în care se oferă sin­gur să re­a­li­ze­ze tatuaje ori­cui do­reş­te. Un ast­fel de ar­tist, Scott Cam­pbell, prin­tre cli­en­ţii că­ru­ia se nu­mă­ră Ro­bert Dow­ney Jr., Orlan­do Bloom, Marc Ja­cobs ori Co­ur­tney Lo­ve, ta­tue­a­ză din când în când pe ori­ci­ne es­te in­te­re­sat, fă­ră a per­ce­pe vreun ono­ra­riu pentru serviciile sa­le, dar cu o con­di­ţie: do­ri­to­rii nu au drep­tul să de­ci­dă asu­pra ta­tua­je­lor. Aceş­tia ba­gă bra­ţul prin­tr-o gau­ră din­tr-un pe­re­te care-i des­par­te de ar­tist, iar Cam­pbell li-l de­co­re­a­ză du­pă cum con­si­de­ră el. Ini­ţia­ti­va ta­tua­to­ru­lui ce­le­bri­tă­ţi­lor s-a bu­cu­rat de ma­re suc­ces anul tre­cut la New York, ast­fel încât aces­ta a de­cis să o reia la Lon­dra la început de oc­tom­brie, în ace­le­a­şi con­di­ţii, con­form The Inde­pen­dent.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.