MIS­TE­RUL DIN TREN

Business Magazin (Romania) - - PA­GI­NĂ DE TI­TLU -

O pro­duc­ţie Dre­a­mWor­ks Pic­tu­res, „Fa­ta din tren“o adu­ce din 7 oc­tom­brie pe ma­ri­le ecra­ne pe Emi­ly Blunt în ro­lul prin­ci­pal ală­turi de alţi ac­tori de eli­tă ca Re­bec­ca Fer­gu­son, Ha­ley Ben­nett, Jus­tin The­ro­ux, Lu­ke Evans, Alli­son Jan­ney, Edgar Ra­mi­rez, Li­sa Ku­drow şi Lau­ra Pre­pon. De­vas­ta­tă încă din cau­za re­cen­tu­lui di­vorţ, Ra­chel (Blunt) îşi mai gă­seş­te cli­pe de li­niş­te ob­ser­vând zil­nic în dru­mul că­tre mun­că un cu­plu, pe ca­re şi-l ima­gi­nea­ză per­fect. To­tul i se pa­re ex­trem de fru­mos la acea fa­mi­lie de la pe­ri­fe­rie, până într-o di­mi­nea­ţă când de­vi­ne mar­to­ra unei întâmplări şo­can­te şi se ve­de im­pli­ca­tă fă­ră voie în dez­le­ga­rea mis­te­ru­lui. Ecra­ni­za­re a bes­tsel­ler-ului omo­nim sem­nat de Pau­la Haw­kins, thril­le­rul „Fa­ta din tren“es­te re­gi­zat de Ta­te Tay­lor („Cu­loa­rea sen­ti­men­te­lor“) şi es­te dis­tri­bu­it în Ro­mânia de Fre­e­man Enter­tain­ment.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.