CULOARE ÎNTR-UN INEL

Business Magazin (Romania) - - PAGINĂ DE TITLU -

Ine­lul de lo­god­nă es­te, de re­gu­lă, unul cu dia­mant, dar lu­cru­ri­le par să se schim­be, fie da­to­ri­tă unor companii care înce­ar­că să câşti­ge o po­zi­ţie pe pia­ţa aces­tor produse, fie da­to­ri­tă ce­lor care vor ce­va apar­te, scrie The Te­le­graph. Ca­sa Fa­ber­ger pro­pu­ne ast­fel ine­le de lo­god­nă viu co­lo­ra­te cu sma­ral­de, ru­bi­ne sau sa­fi­re şi chiar se­turi de ve­ri­ghe­te cu ast­fel de pi­e­tre pre­ţi­oa­se în încer­ca­rea de a atra­ge şi un pu­blic mai tânăr. Cre­a­to­rii de bi­ju­te­rii con­sta­tă şi ei o ce­re­re pentru ine­le mai de­o­se­bi­te, fie prin culoare, fie prin pi­e­tre­le pre­ţi­oa­se fo­lo­si­te, mai ales din par­tea per­soa­ne­lor afla­te la a do­ua că­să­to­rie. Pe lângă as­pec­tul apar­te, spun ex­per­ţii din do­me­niu, o pia­tră pre­ţi­oa­să co­lo­ra­tă es­te, de multe ori, ce­va mai ief­ti­nă decât un dia­mant, ast­fel încât în bu­ge­tul alo­cat in­tră o nes­te­ma­tă mai mare şi, ca ata­re, mai im­pre­si­o­nan­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.