CELE MAI MARI COMPANII DIN ROMÂNIA

Business Magazin (Romania) - - CUPRINS - De DANA CIRIPERU

CELE MAI MARI 500 DE COMPANII DIN ROMÂNIA AU AVUT ANUL TRE­CUT O CI­FRĂ DE AFACERI DE 504 MILIARDE DE LEI (113 MLD. EU­RO), UN RULAJ PE CARE ÎN UR­MĂ CU UN DE­CE­NIU ÎL REALIZAU TOA­TE COM­PA­NI­I­LE PREZENTE ÎN ROMÂNIA. ACUM, DU­PĂ REZULTATELE DIN 2015, CEL MAI BUN AN PEN­TRU BUSINESSUL RO­MÂNESC CA CI­FRĂ DE AFACERI ŞI PRO­FIT, TOP 500 GE­NE­RE­A­ZĂ PES­TE 40% DIN TO­TA­LUL VÂNZĂRILOR DIN ECO­NO­MIE. TOPUL DIN 2015 VI­NE ŞI CU O PREMIERĂ: PEN­TRU PRI­MA DA­TĂ CEA MAI MA­RE COM­PA­NIE AN­TRE­PRE­NO­RIA­LĂ - DE­DE­MAN BA­CĂU – DEPĂŞEŞTE CA RULAJ CEA MAI MA­RE COM­PA­NIE CON­TRO­LA­TĂ DE STAT – ELECTRICA FURNIZARE. ÎN CLA­SA­MEN­TUL GE­NE­RAL, PRI­ME­LE 16 POZIŢII SUNT DEŢINUTE DE MULTINAŢIONALE, DE­DE­MAN VI­NE ABIA PE LO­CUL AL ŞAPTESPREZECELEA, ÎN TIMP CE ELECTRICA FURNIZARE ŞI ROMGAZ ÎNCHID TOP 20.

Dintr-o privire, top 500 înse­am­nă 116 companii cu afaceri de pes­te un miliard de lei și nu­mai trie firme care au tre­cut de 10 miliarde de lei în 2015. Înse­am­nă pes­te 400 de companii cu pro­fit și doar 79 cu pi­er­deri. Înse­am­nă doar 11 companii an­tre­pre­no­ria­le care au reușit să spar­gă pra­gul de un miliard de lei, dar ni­ci­u­na care să fi atins anul tre­cut mi­liar­dul de eu­ro. Au­to­mo­bi­le Da­cia a fost în 2015 pen­tru a treia oa­ră con­se­cu­tiv cea mai ma­re com­pa­nie din România du­pă ci­fra de afaceri, de­van­sând OMV Petrom SA. De-a lun­gul ul­ti­mi­lor 15 ani, pro­du­că­to­rul de au­to­mo­bi­le a avut o evo­luție spec­ta­cu­loa­să: da­că în 2000 nu fi­gu­ra între cele mai mari ze­ce companii, în 2005 ajun­se­se pe po­ziția a cin­cea, iar în

2010 era pe a do­ua tre­ap­tă a cla­sa­men­tu­lui. Da­cia a avut afaceri de 19,1 mld. lei, în creștere cu 2% față de 2014, po­ziția a do­ua es­te ocu­pa­tă de OMV Petrom Mar­ke­ting, iar pe lo­cul trei es­te OMV Petrom SA. Cele trei companii sunt sin­gu­re­le din eco­no­mia lo­ca­lă care au reușit în 2015 să tre­a­că pes­te 10 miliarde de lei, ara­tă ana­li­za re­a­li­za­tă pe ba­za da­te­lor de la Re­gis­trul Co­me­rțu­lui.

Da­te­le sunt pre­li­mi­na­re pen­tru că mai exis­tă încă firme al că­ror bi­la­nț pe 2015 nu apa­re pe mfi­nan­te.ro. Prin­tre aces­tea se nu­mă­ră re­tai­le­rul de mo­bi­lă IKEA, mai mul­te companii de bri­co­laj, cea mai ma­re com­pa­nie din Si­biu a gru­pu­lui ger­man Con­ti­nen­tal. „Re­fe­ri­tor la nu­mă­rul en­ti­tăți­lor obli­ga­te să de­pu­nă si­tuații fi­nan­cia­re anua­le la uni­tăți­le te­ri­to­ria­le ale Mi­nis­te­ru­lui

Fi­na­nțe­lor Pu­bli­ce, dar care nu au de­pus, pre­ci­zăm că spe­cia­liștii din Mi­nis­te­ru­lui Fi­na­nțe­lor Pu­bli­ce lu­cre­a­ză împreu­nă cu spe­cia­liștii din Age­nția Nați­o­na­lă de Admi­nis­tra­re Fis­ca­lă la ac­tua­li­za­rea lis­tei aces­to­ra“, a fost răs­pun­sul Mi­nis­te­ru­lui de Fi­na­nțe, care nu pre­ci­ze­a­ză însă câte companii fi­gu­re­a­ză în pre­zent fă­ră bi­la­nț pe anul 2015. Da­te­le de la Re­gis­trul Co­me­rțu­lui ara­tă că până la fi­na­lul lu­nii au­gust pes­te 650.000 de firme din România ave­au bi­la­nțul de­pus.

De­de­man Ba­cău es­te cea mai ma­re fir­mă an­tre­pre­no­ria­lă, iar în cla­sa­men­tul ge­ne­ral se află pe po­ziția a șap­tes­pre­ze­cea. În top 100 se află no­uă firme con­tro­la­te de an­tre­pre­nori lo­ca­li, iar lor li se ală­tu­ră Ban­ca Tran­sil­va­nia. Com­pa­ni­i­le an­tre­pre­no­ria­le din top 100 sunt pe pro­fit, cu ex­ce­pția RCS&RDS, care a ra­por­tat o pi­er­de­re de 22 mil. lei anul tre­cut. De par­tea ce­a­lal­tă, în top 100 sunt 16 mul­ti­nați­o­na­le cu pi­er­deri, dar și „cam­pi­oa­ne­le“sta­tu­lui la acest ca­pi­tol.

Electrica Furnizare es­te, du­pă ci­fra de afaceri din 2015, cea mai ma­re com­pa­nie con­tro­la­tă de stat, cla­sându-se pe lo­cul no­uăs­pre­ze­ce în top 500. Romgaz vi­ne pe lo­cul 20. Ambe­le companii sunt lis­ta­te la BVB, însă ra­por­tă­ri­le pe en­ti­tăți fis­ca­le, așa cum apar la Re­gis­trul Co­me­rțu­lui sunt di­fe­ri­te de cele pe Bur­să. La BVB, fir­me­le lis­ta­te pu­bli­că ra­poar­te con­so­li­da­te, la ni­vel de gru­puri, iar acest lu­cru se întâmplă atât în ca­zul com­pa­ni­i­lor de stat cât și în ca­zul bu­si­nes­su­ri­lor an­tre­pre­no­ria­le. Top 500 es­te re­a­li­zat strict pe en­toi­tăți fis­ca­le, nu ia în cal­cul gru­puri de firme și es­te fur­ni­zat de Re­gis­trul Co­me­rțu­lui pe ba­za si­tuați­i­lor fi­nan­cia­re exis­ten­te.

Ci­fra de afaceri a com­pa­ni­i­lor din România s-a ma­jo­rat cu aproa­pe 5% anul tre­cut, la

1.222 mld. lei, cel mai bun re­zul­tat atins vre­o­da­tă de fir­me­le din România, ara­tă da­te­le de la Re­gis­trul Co­me­rțu­lui. În eu­ro însă, cur­sul de 3,68 de lei/eu­ro fa­ce ca 2008 să ră­mână încă un an de re­fe­ri­nță când businessul s-a apro­piat de 300 mld. eu­ro.

În 2015, ci­fra de afaceri cal­cu­la­tă în eu­ro a fost de

275 mld. eu­ro. Pes­te 654.000 de companii au de­pus si­tuați­i­le fi­nan­cia­re pe anul 2015 până la fi­na­lul lu­nii au­gust, un nu­măr re­la­tiv con­stant în ul­ti­mii ani. Din­tre aces­tea, în jur de

200.000 de companii fi­gu­re­a­ză cu ci­fră de afaceri ze­ro.

La o ci­fră de afaceri de

1.222 mld. lei în 2015 și câști­guri re­a­le de 36 mld. lei, mar­ja ne­tă din eco­no­mie ajun­ge la aproa­pe 3% anul tre­cut. Cel mai ma­re pro­fit net a fost ra­por­tat de Ban­ca Tran­sil­va­nia (2,4 mld. lei), iar cam­pi­o­nul pi­er­de­ri­lor a fost Com­ple­xul Ener­ge­tic Hu­ne­doa­ra, cu o pi­er­de­re de 1,6 mld. lei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.