TEHNOLOGIE: Facebook Workplace: cum func­ţi­o­nea­ză, cât cos­tă şi ci­ne ar tre­bui să îl fo­lo­se­as­că?

Business Magazin (Romania) - - CUPRINS - De BOGDAN ANGHELUŢĂ

NOUL SER­VI­CIU LAN­SAT DE FACEBOOK ES­TE DEOPOTRIVŢ REĂEA SOCIALŢ, SER­VI­CIU DE MESAGERIE ŞI UNEALTŢ DE MUNCŢ PEN­TRU ECHI­PE. CONTUL DE WORKPLACE VA FI VI­ZI­BIL DOAR PEN­TRU CO­LE­GII DIN COM­PA­NIE ŞI VA FI SEPARAT DE CONTUL PRIVAT DE FACEBOOK. MAI EXACT, WORKPLACE ES­TE O APLICAĂIE DE MOBIL ŞI BROWSER CARE ARE RO­LUL PRIN­CI­PAL DE A ĂINE MEMBRII UNUI GRUP CONECTAĂI; ORIGINAL, SER­VI­CI­UL A PURTAT NU­ME­LE FACEBOOK WORK.

nga­jații lui Zuc­ker­berg fo­lo­sesc de o bu­nă pe­ri­oa­dă de timp o ver­si­u­ne a ser­vi­ci­u­lui, dar acum com­pa­nia a anu­nțat că și alte nu­me mari, pre­cum Star­buc­ks, Royal Bank of Sco­tland (RBS) sau Boo­king.com, au ales Workplace.

Re­pre­zen­ta­nții Facebook spun că Workplace in­clu­de cele mai po­pu­la­re opți­uni ale rețe­lei de so­cia­li­za­re, pre­cum News Fe­ed, abi­li­ta­tea de a crea și dis­tri­bui ma­te­ria­le în ca­drul unor gru­puri, opți­u­nea de a tran­smi­te co­nți­nut video în timp re­al și, evi­dent, cea de a co­mu­ni­ca cu alți

Au­ti­li­za­tori. Exis­tă chiar și ce­va numit Mul­ti-Com­pa­ny Gro­ups, care per­mi­te an­ga­jați­lor din di­fe­ri­te or­ga­ni­zații să lu­cre­ze împreu­nă.

Ser­vi­ci­ul per­mi­te astfel cre­a­rea de gru­puri, care pot fi des­chi­se tu­tu­ror mem­bri­lor echi­pei sau doar uno­ra din­tre ei. În ca­drul gru­pu­lui pot fi adău­ga­te ima­gini, cli­puri video sau do­cu­men­te pen­tru a obți­ne pă­re­rea altor per­soa­ne din com­pa­nie. News Fe­ed-ul es­te si­mi­lar cu cel de pe pro­fi­lu­ri­le stan­dard, di­fe­re­nța con­stând într-o mai ma­re im­por­ta­nță da­tă anu­nțu­ri­lor ce pri­vesc între­a­ga com­pa­nie. Ser­vi­ci­ul intern de mesagerie, numit Wor­kchat, ofe­ră po­si­bi­li­ta­tea de a te co­nec­ta cu ori­ce alt co­leg; uti­li­za­to­rii pot avea con­ver­sații pri­va­te sau de ti­pul con­fe­ri­nță. Me­sa­ge­ria nu se re­zu­mă doar la text, ci per­mi­te și ape­luri video.

Ser­vi­ci­ul es­te dis­po­ni­bil pe des­ktop și mo­bi­le, prin apli­cați­i­le de­di­ca­te de pe AppSto­re și

PlaySto­re. Com­pa­ni­i­le care ape­le­a­ză la Workplace pot tes­ta ser­vi­ci­ul, gra­tu­it, pen­tru 90 de zi­le. Du­pă ace­as­tă pe­ri­oa­dă, cos­tu­ri­le sunt de 3 do­lari pe lu­nă per uti­li­za­tor în ca­zul ora­ga­ni­zați­i­lor cu mai puțin de 1.000 de uti­li­za­tori ac­ti­vi și de 1 do­lar pe lu­nă în ca­drul com­pa­ni­i­lor cu pes­te 10.000 de uti­li­za­tori. Pen­tru or­ga­ni­zați­i­le non­pro­fit cât și pen­tru cele din edu­cație, ser­vi­ci­ul va fi gra­tu­it. Par­tea bu­nă? Workplace va fi ad free, adi­că nu va ser­vi niciun fel de re­cla­me.

La începutul aces­tei luni,

Facebook a lan­sat un alt ser­vi­ciu, numit Mar­ket­pla­ce, care es­te în ma­re mă­su­ră echi­va­len­tul si­te-ului Craig­slist. Pri­mul pas a fost in­tro­du­ce­rea fun­cți­o­na­li­tății „Sell“în ca­drul gru­pu­ri­lor de Facebook, ace­as­ta bu­cu­rându-se de un suc­ces enorm la ni­vel glo­bal. Facebook su­sți­ne că 450 de mi­li­oa­ne de uti­li­za­tori vi­zi­te­a­ză în fi­e­ca­re lu­nă astfel de gru­puri, su­ge­rând că es­te o ma­re ne­voie de o so­luție cen­tra­li­za­tă, cu fun­cții de­di­ca­te pen­tru cău­ta­re și in­te­ra­cți­u­ne.

Mar­ket­pla­ce fo­lo­sește lo­cația uti­li­za­to­ri­lor pen­tru a su­ge­ra pro­du­se care sunt pu­se la vânza­re în apro­pi­e­re, însă ofe­ră și po­si­bi­li­ta­tea de a cău­ta pro­du­se în fun­cție de cu­vin­te cheie. Nu în ul­ti­mul rând, Facebook va su­ge­ra uti­li­za­to­ri­lor pro­du­se care sunt pu­se la vânza­re, ba­zându-se pe in­te­re­se­le lor sau pe is­to­ri­cul ac­ti­vi­tății de pe rețe­aua de so­cia­li­za­re. Pro­ce­sul de a pu­ne la vânza­re un pro­dus es­te foar­te sim­plu, fi­ind ne­ce­sa­ră apă­sa­rea unui sin­gur bu­ton. Fo­to­gra­fi­i­le pot fi re­a­li­za­te di­rect din apli­cație, iar for­ma­tul ar­ti­co­lu­lui care se pu­bli­că pe Mar­ket­pla­ce es­te foar­te si­mi­lar cu cel de pe gru­pu­ri­le de vânzări, cu un nu­me, un preț și o scur­tă des­cri­e­re, ală­turi de câte­va po­ze des­crip­ti­ve. Plat­for­ma ofe­ră po­si­bi­li­ta­tea de a tri­mi­te o ofer­tă de preț că­tre vânză­tor, iar co­mu­ni­ca­rea între uti­li­za­tori se fa­ce prin in­ter­me­di­ul ser­vi­ci­u­lui Mes­sen­ger.

Es­te deci un lu­cru obișnu­it ca cei de la Facebook să pre­zin­te noi și noi fa­ci­li­tăți in­te­gra­te în rețe­aua so­cia­lă: anul tre­cut, Zuc­ker­berg a pre­zen­tat ser­vi­ci­ul de pu­bli­ca­re di­rec­tă a ști­ri­lor, numit Facebook Instant Arti­cles; aces­ta es­te un proi­ect care a stârnit nu­me­roa­se con­tro­ver­se în rândul ana­liști­lor me­dia.

Re­pre­zen­ta­nții Facebook spu­neau la acea vre­me că prin acest nou ser­vi­ciu s-ar eli­mi­na ace­le ti­tluri sau pos­tări me­ni­te să „agațe“ci­ti­to­rul. Spre exem­plu, un ar­ti­col de pe un si­te de știri care es­te dis­tri­bu­it pe Facebook va avea, în 90% din ca­zuri, un alt ti­tlu de­cât cel original. Acest lu­cru are me­ni­rea de a con­vin­ge cât mai mul­tă lu­me să ac­ce­se­ze lin­kul, dar mu­lți vor pă­ră­si ime­diat pa­gi­na oda­tă ce con­sta­tă că ti­tlul nu are prea ma­re le­gă­tu­ră cu ma­te­ria­lul.

Es­te mai co­rect, din punctul de ve­de­re al uti­li­za­to­ru­lui, ca ar­ti­co­le­le pu­bli­ca­te să nu fie în vreun fel mo­di­fi­ca­te pen­tru a crește tra­fi­cul unui si­te.

O altă schim­ba­re de care s-a vor­bit mul­tă vre­me es­te bu­to­nul „Buy“, opți­u­ne cu care Facebook spe­ră să își ex­tin­dă co­ta din piața de ad­ver­ti­sing. Google es­te li­der de piață de­tașat, înca­sând 40% din ba­nii chel­tu­iți în pu­bli­ci­ta­te se seg­men­tul on­li­ne. Facebook se află pe a do­ua po­ziție, cu o co­tă de piață de 10%. Pe zo­na de in­ter­net mobil, di­fe­re­nța es­te sem­ni­fi­ca­tiv mai mi­că: con­form eMar­ke­ter, Google deți­ne și aici prin­ci­pa­la po­ziție, cu 43%, ur­mat de Facebook cu 22%. Prin in­tro­du­ce­rea no­u­lui bu­ton „Buy“, Facebook înce­ar­că să con­vin­gă me­di­ul de afaceri că poa­te con­cu­ra se­ri­os cu cei de la Google atunci când vi­ne vorba de tran­sfor­ma­rea vi­zi­ta­to­ri­lor în cli­e­nți. Deși se află în tes­te de aproa­pe cinci ani, opți­u­nea de a cum­pă­ra pro­du­se di­rect de pe rețe­aua so­cia­lă nu es­te încă com­plet in­te­gra­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.