STUDIU DE CAZ: Încre­de­re, con­sum, lo­gis­ti­că

Business Magazin (Romania) - - CUPRINS - TEXT: GEORGIANA CŢLIN

eci­zia la ni­vel de board cred că a fost lua­tă acum un an sau doi ani, când s-au ho­tă­rât și să cau­te te­re­nul“, spu­ne Cătălin Olteanu, director ge­ne­ral al FM Logistic România, des­pre mo­men­tul în care a apă­rut ide­ea aces­tei noi in­ves­tiții. „De­ci­zia mea cred că a fost lua­tă acum cinci ani, când am înce­put să pre­sez boar­dul să cau­te te­re­nul și să înce­a­pă aici ce­va. Es­te al trei­lea de­po­zit pe care îl con­stru­im în România, al trei­lea de­po­zit care se află în pro­pri­e­ta­tea FM, pen­tru că noi mai ope­răm și hu­buri sau pro­pri­e­tăți închi­ria­te“, ex­pli­că tot el.

De­po­zi­tul, aflat la circa 10 km dis­ta­nță de Ca­pi­ta­lă, în Dra­go­mi­rești (Ilfov), va avea o su­pra­față de

D20.000 de me­tri pă­trați, pe un te­ren de 80.000 de me­tri pă­trați, ce are ca avan­taj apro­pi­e­rea de au­tos­tra­dă. In­ves­tiția es­te, în pri­ma fa­ză, de 20 de mi­li­oa­ne de eu­ro și in­clu­de cum­pă­ra­rea te­re­nu­lui, stu­di­ul de fe­za­bi­li­ta­te și con­stru­cția în si­ne a clă­di­rii. „În mo­men­tul în care vom adău­ga clă­diri, o să fie mai ief­tin“, po­ves­tea Cătălin Olteanu la ce­re­mo­nia de de­ma­ra­re a lu­cră­ri­lor de­po­zi­tu­lui, în sep­tem­brie. „Noi avem acum cli­e­nți care vor fi ope­rați în ace­as­tă no­uă clă­di­re, însă spați­ul va fi puțin mai ma­re de­cât ne­ce­sa­rul pen­tru cli­e­nții care se vor mu­ta în ea. Ide­ea es­te de a avea și ce să vin­dem“, de­cla­ră șe­ful FM România, sta­bi­lind un pro­cent de 80% din clă­di­re pen­tru cli­e­nții ac­tua­li, iar res­tul pen­tru cei po­teția­li. Plat­for­ma FM Logistic de lângă au­tos­tra­da

CU O INVESTIŢIE DE 20 DE MI­LI­OA­NE DE EU­RO, OPERATORUL LOGISTIC FM ROMÂNIA A ÎNCE­PUT CON­STRUC­ŢIA CELEI DE-A TREIA PLATFORME LOGISTICE DIN PORTOFOLIUL SĂU PE PLAN LO­CAL. „AM PROFITAT DE ÎMBUNĂTĂŢIREA ECONOMIEI PEN­TRU A NE DEZVOLTA“, SPU­NE CĂTĂLIN OLTEANU, DIRECTORUL GE­NE­RAL AL COM­PA­NI­EI, CU TRIMITERE LA FAP­TUL CĂ PLU­SU­RI­LE DIN CON­SUM SE RE­FLEC­TĂ ÎN RULAJELE CLIENŢILOR. ŞI, IM­PLI­CIT, ÎN AFA­CE­RI­LE COM­PA­NI­EI.

A1 (Bu­cu­rești – Pi­tești) va avea, în pri­ma fa­ză, do­uă ce­lu­le ce vor însu­ma o su­pra­față de 20.000 de me­tri pă­trați, bi­ro­uri și spații teh­ni­ce de 2.500 de me­tri pă­trați, par­cări, dru­muri și spații ver­zi de 30.000 de me­tri pă­trați. Pe vi­i­tor, de­po­zi­tul din Dra­go­mi­rești poa­te fi ex­tins până la ca­pa­ci­ta­tea ma­xi­mă a te­re­nu­lui; în pri­mă fa­ză vor fi de­ser­viți cli­e­nții companii din domeniul cos­me­ti­ce­lor și far­ma­ceu­ti­ce­lor.

Cu câte­va luni mai devreme, în mai, FM Logistic România anu­nța ex­tin­de­rea de­po­zi­tu­lui din Pe­trești, o in­ves­tiție de apro­xi­ma­tiv 5 mi­li­oa­ne de eu­ro, de­ci­zie lua­tă în con­tex­tul creșterii so­li­ci­tă­ri­lor veni­te din par­tea cli­e­nți­lor, dar și al pla­nu­lui de dez­vol­ta­re a com­pa­ni­ei. Con­so­li­da­rea pre­ze­nței în România și dez­vol­ta­rea unei ofer­te com­ple­te

CĂTĂLIN OLTEANU, DIRECTOR GE­NE­RAL AL FM LOGISTIC ROMÂNIA „DA­CĂ IN­DUS­TRIA ES­TE INIMA ECONOMIEI, ATUNCI LOGISTICA ES­TE SIS­TE­MUL CARDIAC: NOI ADUCEM, NOI DUCEM, FĂ­RĂ NOI NU AR PU­TEA SĂ TRĂIASCĂ“

de ser­vi­cii de dis­tri­buție și gru­paj fac par­te din pla­nul de dez­vol­ta­re pen­tru ur­mă­to­rii ani, afir­mă Cătălin Olteanu. Astfel, în ul­ti­mul an fis­cal, care s-a încheiat în mar­tie 2016, fi­lia­la lo­ca­lă a FM Logistic a înre­gis­trat circa

24 de mi­li­oa­ne de eu­ro ci­fră de afaceri „și am profitat de îmbu­nă­tăți­rea economiei pen­tru a ne dezvolta“. În ter­meni de ci­fră de afaceri, evo­luția com­pa­ni­ei care are 450 de an­ga­jați a fost oa­re­cum con­stan­tă. „Luăm ba­nii pe care îi câști­găm și îi rein­ves­tim, nu prea apu­căm să-i nu­mă­răm, i-am lă­sat să cir­cu­le“, ex­pli­că șe­ful FM România. Însă în pre­zent, du­pă de­cla­rați­i­le sa­le, „lu­cru­ri­le sunt des­tul de «ro­ze»“, com­pa­nia având în plan alte do­uă proi­ec­te la care lu­cre­a­ză și care vor pu­tea fi dez­vă­lu­i­te în câte­va luni. „Stra­te­gia noas­tră a fost să scă­dem puțin ci­fra de afaceri, dar am cres­cut pro­fi­tul, fi­ind vi­zi­bil în re­zul­tat“, spu­ne Cătălin Olteanu. Și de­ta­lia­ză de­ci­zi­i­le: „Am re­nu­nțat la niște cli­e­nți pe care îi ave­am doar ca să îi avem, nu nea­pă­rat ca să fie pro­fi­ta­bi­li, și ne-am de­cis să fa­cem loc unor par­te­neri se­ri­oși care și plă­tesc ce fa­cem noi pen­tru ei. Nu sun­tem nici noi fir­mă de întra­ju­to­ra­re“. Cei mai mari cli­e­nți pro­vin din do­me­nii pre­cum FMCG și re­tail, iar ce­ea ce fa­ce FM es­te, prac­tic, să se pu­nă un­de­va între pro­du­că­tor și con­su­ma­tor“.

Iar opor­tu­ni­tăți­le afa­ce­ri­lor de lo­gis­ti­că se află în creștere pe plan lo­cal da­to­ri­tă avan­su­lui altor in­dus­trii care de­pind de ac­ti­vi­tăți­le aces­tea, spu­ne șe­ful FM Logistic. „Așa cum am mai spus într-un in­ter­viu pen­tru Bu­si­ness Ma­ga­zin, da­că in­dus­tria es­te inima economiei, atunci logistica es­te sis­te­mul cardiac: noi aducem, noi ducem, fă­ră noi nu ar pu­tea să trăiască“, ex­pli­că el. Ce­ea ce tra­ge în jos domeniul es­te una din­tre ma­ri­le pro­ble­me ale Ro­mâni­ei – in­fras­truc­tu­ra – un su­bi­ect sen­si­bil, spu­ne Olteanu, care ilus­tre­a­ză gra­vi­ta­tea pro­ble­mei prin­tr-un exem­plu per­so­nal: „Eu lo­cu­i­esc în Ti­mișoa­ra și fac cu mași­na până în Bu­cu­rești în jur de șa­se - șap­te ore. Până la Vi­e­na fac în jur de pa­tru ore“. Olteanu com­ple­te­a­ză: „De da­ta asta nu o să dau vi­na pe au­to­ri­tăți. Au­to­ri­tăți­le sunt ale­se. Res­pon­sa­bi­lii sun­tem noi, care ale­gem ce ale­gem“.

Pe de altă par­te, România a înce­put să câști­ge te­ren la ca­pi­to­lul creșterii con­su­mu­lui, dar cu oa­re­ca­re re­zer­ve, me­nți­o­nea­ză re­pre­zen­tan­tul FM. „Ca oamenii să se sim­tă con­for­ta­bil cu ce­ea ce înse­am­nă con­su­mul tre­bu­ie să ai­bă în pri­mul rând ba­nii, dar mai ales să ai­bă per­ce­pția că și mâi­ne vor avea ba­nii. Chiar da­că au bani acum, da­că per­ce­pția lor es­te pe­si­mis­tă față de zi­ua de mâi­ne, nu vor chel­tui, vor ți­ne ba­nii la ci­o­rap, că nu se știe cum va fi mâi­ne.“De ase­me­nea, el ve­de în România o eco­no­mie me­te­o­de­pen­den­tă în ce­ea ce ți­ne de con­sum, iar aces­ta poa­te re­pre­zen­ta un im­pe­di­ment pen­tru in­dus­tria di­na­mi­că în care ac­ti­ve­a­ză: „Chiar da­că ro­mânul se scal­dă în bani, da­că a plo­uat în we­e­kend, se du­ce la mall, bea o ca­fea etc. Iar acel we­e­kend es­te un to­tal fias­co pen­tru cel care lu­cre­a­ză în in­dus­tria noas­tră, în FMCG sau co­ne­xe. Da­că e soa­re afa­ră, pro­du­că­to­rii de be­re sunt fe­ri­ciți, cei de su­curi, de îngheța­tă sunt fe­ri­ciți, iar noi la fel, pen­tru că am că­rat toa­te aces­tea“, mai spu­ne Cătălin Olteanu.

Di­men­si­u­ni­le exac­te ale pi­eței de lo­gis­ti­că nu pot fi es­ti­ma­te, pen­tru că mul­te companii cu alte obiecte de ac­ti­vi­ta­te au ac­ti­vi­tăți de lo­gis­ti­că. In­dus­tria nu­mi­tă ge­ne­ric „tran­sport și lo­gis­ti­că“reu­nește su­te de firme care au acest obi­ect de ac­ti­vi­ta­te, dar aproa­pe toa­te com­pa­ni­i­le mari au de­par­ta­men­te cu acest pro­fil. Cei mai mu­lți ope­ra­tori au un spe­ci­fic: exis­tă companii cu flo­te foar­te mari, de or­di­nul su­te­lor de camioane; alte­le închi­ria­ză zeci de mii de me­tri pă­trați pen­tru de­po­zi­ta­re. Totuși, cele mai mari 100 de companii de pro­fil înre­gis­tre­a­ză o ci­fră de afaceri cu­mu­la­tă de pes­te 1 miliard de eu­ro. În ul­ti­mii ani piața de lo­gis­ti­că s-a con­so­li­dat, ope­ra­to­rii mari spo­rin­du-și afa­ce­ri­le; zeci de firme cu ac­ti­vi­tăți în do­me­niu au dis­pă­rut de pe piață du­pă 2009.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.