CAPITALISTUL SĂPTĂMÂNII: Ja­mes Ca­sey

ES­TE FON­DA­TO­RUL UPS (UNITED PARCEL DELIVERY), CEA MAI MA­RE COM­PA­NIE DE CURIERAT DIN LU­ME LA ORA AC­TUA­LĂ, CU VENI­TURI DE 58 DE MILIARDE DE DO­LARI ŞI CU 444.000 DE ANGAJAŢI.

Business Magazin (Romania) - - CUPRINS -

ames Ca­sey, cel mai ma­re fra­te dintr-o fa­mi­lie cu pa­tru co­pii, s-a năs­cut pe 29 mar­tie 1888 și a fost ne­voit să mun­ce­as­că de la o vârstă fra­ge­dă. La doar 11 ani s-a vă­zut ne­voit să re­nu­nțe la școa­lă pen­tru a pu­tea aju­ta fi­nan­ciar fa­mi­lia. A fost cu­ri­er pen­tru un ma­ga­zin, apoi pen­tru o com­pa­nie de de mesagerie, iar la 15 ani, ală­turi de alți doi co­le­gi, a avut par­te de pri­ma ex­pe­ri­e­nță de bu­si­ness în domeniul cu­ri­e­ra­tu­lui.

Însă anul 1907 avea să fie unul mar­cant pen­tru el; pe 28 au­gust a fon­dat, la doar 19 ani, ală­turi de pri­e­te­nul său Clau­de Ryan, Ame­ri­can Mes­sen­ger Com­pa­ny, ce avea să se tran­sfor­me în UPS (United Parcel Delivery), cea mai ma­re com­pa­nie de curierat din lu­me la ora ac­tua­lă, cu veni­turi de 58 de miliarde de do­lari și cu 444.000 de an­ga­jați.

Au înce­put într-o piv­niță din Se­at­tle cu un împru­mut de 100 de do­lari; li­vrau co­le­te mer­gând pe jos sau cu bi­ci­cle­ta. Pri­mii an­ga­jați au fost alți ado­les­ce­nți, în cău­ta­re de va­rian­te de a câști­ga bani. În 1913, com­pe­tiția de pe piață l-a împins pe Ca­sey să uneas­că fo­rțe­le fir­mei sa­le cu afacerea Mo­tor­cy­cle Mes­sen­gers, a lui Evert McCa­be; com­pa­nia for­ma­tă în ur­ma

J„O MĂ­SU­RĂ A SUCCESULUI TĂU VA FI CONTRIBUŢIA TA ÎN CREŞTEREA OA­ME­NI­LOR DIN JU­RUL TĂU. ÎN TIMP CE-I AJUŢI PE ALŢII SĂ SE DEZ­VOL­TE, O SĂ TE DEZVOLŢI ŞI TU.“

fu­zi­u­nii a fost nu­me­le de Mer­chan­ts Parcel Delivery. Pri­ma mași­nă uti­li­za­tă pen­tru li­vra­re a fost Ford Mo­del T. Oda­tă cu ace­as­tă uni­re, și ope­rați­u­ni­le com­pa­ni­ei s-au îndrep­tat doar că­tre li­vra­rea de pa­che­te și mai puțin pe li­vra­rea de me­sa­je, din cau­za apa­riți­ei și dez­vol­tă­rii ser­vi­ci­u­lui de te­le­fo­nie.

Com­pa­nia s-a dez­vol­tat și în 1919 a fă­cut pa­sul în afa­ra orașu­lui Se­at­tle, în Oak­land, Ca­li­for­nia, și și-a schimbat nu­me­le în United Parcel Ser­vi­ce. Trei ani mai târziu, com­pa­nia a re­a­li­zat și pri­ma achi­ziție, cum­pă­rând o com­pa­nie de curierat din Los Ange­les. În 1929, UPS a in­tro­dus și ser­vi­ci­ul de li­vra­re a pro­du­se­lor via ae­ro­na­ve, însă au fost ne­voiți să re­nu­nțe la ace­as­tă di­vi­zie de afaceri din cau­za crizei din 1930. Tot atunci a fost des­chis și un bi­rou la New York.

Com­pa­nia a continuat să cre­as­că în ur­mă­to­rii ani, iar în 1975 a fost pri­ma fir­mă de curierat care se pu­tea lău­da că li­vra pro­du­se că­tre toa­te adre­se­le din cele 48 de sta­te con­ti­nen­ta­le ale Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii.

Ja­mes Ca­sey a spus de mul­te ori că-și da­to­re­a­ză succesul ma­mei sa­le, Annie Ca­sey, care a reușit să ți­nă fa­mi­lia uni­tă du­pă ce ta­tăl lui Ja­mes a mu­rit. A ți­nut atât de mult la o fa­mi­lie uni­tă încât în 1966 a cre­at un pro­gram ca­ri­ta­bil care aju­ta co­pi­ii or­fani.

Antreprenorul era con­vins că un om care lu­cre­a­ză pen­tru el es­te mai mult de­cât un an­ga­jat și a fost unul din­tre pri­mii oa­meni din Ame­ri­ca care au im­ple­men­tat un pro­gram de împă­rți­re a pro­fi­tu­lui. În pre­zent, ma­jo­ri­ta­tea acți­u­ni­lor UPS sunt deți­nu­te de ma­na­geri sau pen­si­o­nari care au lu­crat în com­pa­nie. Ja­mes E. Ca­sey a mu­rit la vârsta de 95 de ani, pe 6 iu­nie 1983, iar la acel mo­ment ave­rea sa era es­ti­ma­tă la 100 de mi­li­oa­ne de do­lari.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.