AUTO: Îna­poi în vi­i­tor

Business Magazin (Romania) - - CUPRINS - De BOGDAN ANGHELUŢĂ

MERCEDES-BENZ A PRE­ZEN­TAT LA SALONUL AUTO DE LA PA­RIS UN NUMŢR IMPRESIONANT DE MO­DE­LE, DAR A ATRAS ATENĂIA MAI ALES PRIN MA­ŞI­NI­LE PE CARE URMEAZŢ SŢ LE PRODUCŢ ÎN URMŢTORII CÂĂIVA ANI. PRODUCŢTORUL GER­MAN A ÎNĂELES CŢ ES­TE PE CALE SŢ-ŞI PIARDŢ LO­CUL LA MA­SA AU­TO­MO­BI­LE­LOR ELEC­TRI­CE ŞI A IEŞIT LA ATAC CU NO­UA EQ, O GENERAĂIE DE MA­ŞINI MENITŢ SŢ REDEFINEASCŢ TRANSPORTUL CU EMISII ZE­RO.

„În vi­i­tor, mo­bi­li­ta­tea se va spri­jini pe pa­tru con­cep­te: co­nec­tat, au­to­nom, fo­lo­sit în co­mun și elec­tric“, a spus Di­e­ter Zet­sche, CEO al Daim­ler și șe­ful di­vi­zi­ei de au­to­tu­ris­me Mercedes-Benz, cu oca­zia lan­să­rii ofi­cia­le de la Pa­ris. „Au­to­mo­bi­lul cu emi­sie ze­ro re­pre­zin­tă vi­i­to­rul. Iar noul nos­tru brand, EQ, de­pășește ide­ea mași­ni­lor elec­tri­ce. EQ re­pre­zin­tă un eco­sis­tem elec­tric de ser­vi­cii, teh­no­lo­gii și ino­vație. În 2007, con­cep­tul e-smart a fost un pi­o­ner al mo­toa­re­lor elec­tri­ce. Acum sun­tem pre­gă­tiți să lan­săm o ofen­si­vă a pro­du­se­lor elec­tri­ce care va aco­peri toa­te seg­men­te­le auto, de la mașini com­pac­te la cele de lux.“

Ge­ne­rația EQ re­pre­zin­tă astfel noul brand al Mercedes-Benz pen­tru mașini elec­tri­ce. De­nu­mi­rea EQ, a ex­pli­cat Di­e­ter Zet­sche, se re­fe­ră la ter­me­nul de „in­te­li­ge­nță elec­tri­că“și es­te de­ri­vat din alte sin­tag­me aso­cia­te com­pa­ni­ei.

Con­cep­tul EQ pre­zen­tat la Pa­ris es­te ba­zat pe plat­for­ma de GLC și se­a­mă­nă des­tul de mult cu un SUV co­u­pe. Ale­ge­rea nu es­te întâmplă­toa­re: vânză­ri­le de SUV-uri au cres­cut în mod con­stant în ul­ti­mii ani, re­pre­zen­tând una din­tre cele mai so­li­de sur­se de veni­turi pen­tru Mer­ce­de­sBenz. Acest lu­cru es­te evi­dent și pe piața ro­mâneas­că; e su­fi­ci­ent să vă ui­tați cu ate­nție prin par­cări pu­bli­ce: SUV-uri­le sau cros­so­ve­ru­ri­le sunt la tot pa­sul. Se­da­nu­ri­le, în schimb, re­pre­zin­tă un seg­ment de piață în scă­de­re și își pi­erd, într-o tot mai ma­re mă­su­ră, sta­tu­tul de mași­nă de fa­mi­lie. O altă per­ce­pție care nu mai es­te con­for­mă cu re­a­li­ta­tea se re­fe­ră la fap­tul că SUV-uri­le sunt mașini care ofe­ră o ți­nu­tă de drum po­tri­vi­tă mai

cu­rând pen­tru of­froad; dar SUV-uri­le de azi nu mai au prea ma­re le­gă­tu­ră cu mo­de­le­le ori­gi­na­le, dez­vol­ta­te pe platforme și pe șa­si­uri de mașini mi­li­ta­re, ofe­rind con­diții la fel de bu­ne ca în ca­zul unui se­dan. Astfel, con­diți­i­le din mași­ni­le cros­so­ver de astă­zi pot atra­ge un pu­blic ex­trem de nu­me­ros, in­te­re­sat mai mult de spațiu și scau­ne de pi­e­le de­cât de vi­te­za cu care poa­te ple­ca de la stop. Prin ur­ma­re, da­că nu vor­bim de eco­lo­giști con­vi­nși sau de oa­meni care vor să câști­ge și o fra­cți­u­ne din prețul com­bus­ti­bi­lu­lui, SUV-uri­le par a fi opți­u­nea ide­a­lă: o po­ziție mai bu­nă la vo­lan, mai mult spațiu, plus toa­te avan­ta­je­le pe care le ofe­rea an­te­ri­or un se­dan. No­ua ge­ne­rație de au­to­mo­bi­le pro­pu­să de cei de la Mercedes-Benz va fi ba­za­tă pe o ar­hi­tec­tu­ră mo­du­la­ră, care să per­mi­tă sca­la­rea di­fe­ri­te­lor com­po­nen­te în fun­cție de ba­te­rii. Astfel, spun re­pre­zen­ta­nții com­pa­ni­ei, ar­hi­tec­tu­ra în cau­ză va re­pre­zen­ta o so­luție via­bi­lă pen­tru SUV-uri, li­mu­zi­ne sau alte mo­de­le de se­rie.

Pen­tru a res­pec­ta ce­ri­nțe­le de greu­ta­te, re­zis­te­nță și mai ales cos­turi, com­pa­nia va fo­lo­si un mix de oțel, alu­mi­niu și fi­bră de car­bon. Bor­dul mași­nii pro­mo­ve­a­ză ide­ea de sim­pli­ta­te pen­tru șo­fer: pro­du­că­to­rul ger­man a fo­lo­sit con­troa­le to­u­ch-scre­en, cu un de­sign oa­re­cum asi­me­tric al pa­no­u­lui cen­tral. O no­u­ta­te es­te dis­pa­riția bu­toa­ne­lor, cu ex­ce­pția ce­lor care con­tro­le­a­ză po­ziția scau­ne­lor. Pe vo­lan exis­tă mai mul­te spații pre­vă­zu­te cu to­u­chscre­en, iar șo­fe­rul poa­te astfel să na­vi­ge­ze prin me­ni­uri și să se­lec­te­ze anu­me con­diții. Ecra­nul hi­ghde­fi­ni­ti­on de 24 de in­chi pre­zin­tă ma­jo­ri­ta­tea in­for­mați­i­lor ne­ce­sa­re, pre­cum vi­te­ză, au­to­no­mia în timp re­al, da­te din tra­fic sau de­ta­lii le­ga­te de har­tă și na­vi­gație. Den­si­ta­tea in­for­mați­i­lor, spun cei de la Mercedes-Benz, poa­te fi mo­di­fi­ca­tă în fun­cție de pre­fe­ri­nțe­le șo­fe­ru­lui; si­gur, e pro­ba­bil pă­cat să nu fo­lo­sești ecra­nul la între­a­ga sa ca­pa­ci­ta­te.

De­sig­nul in­te­ri­or es­te spectaculos, dar asta înse­am­nă și că sunt foar­te mici șan­se ca mo­de­lul pre­zen­tat să in­tre în pro­du­cție în for­ma ac­tua­lă. EQ are pa­tru scau­ne in­di­vi­dua­le, si­mi­la­re ușor ce­lor din era spa­ce age. Pa­sa­ge­rii din spa­te pot să se bu­cu­re de ima­gini sau su­ne­te la ca­li­ta­te înal­tă, grație sis­te­me­lor mul­ti­me­dia in­sta­la­te pe scau­ne. Ce­ea ce im­pre­si­o­nea­ză cu ade­vă­rat e noul sis­tem de ilu­mi­nat, fo­lo­sit atât în in­te­ri­or cât și la de­sig­nul ex­te­ri­or al mași­nii. Si­gla com­pa­ni­ei es­te pre­zen­ta­tă pe bord într-un ecran, prin­tr-un sis­tem ba­zat pe teh­no­lo­gia LED. Aces­ta es­te și ca­zul gri­la­ju­lui fron­tal, în vre­me ce con­tu­rul mași­nii es­te lu­mi­nat în cu­loa­rea al­bas­tru. Și fa­ru­ri­le din spa­te sunt prac­tic îmbră­ca­te în le­duri al­bas­tre, care își schim­bă cu­loa­rea atunci când mași­na es­te în mișca­re. Când șo­fe­rul se apro­pie de mași­nă, sis­te­mul in­te­ri­or lu­mi­nea­ză cu o anu­mi­tă „cu­loa­re de at­mos­fe­ră“. De­ta­lii in­te­re­san­te, ce-i drept, dar care vor ur­ca si­mți­tor prețul mași­nii.

Bateriile sunt ți­nu­te în po­de­aua au­to­tu­ris­mu­lui, mo­del adop­tat de tot mai mu­lți pro­du­că­tori. Bateriile pe li­tiu-ion fo­lo­si­te de EQ pro­vin de la sub­si­dia­ra Daim­ler Deut­sche Accu­mo­ti­ve, având o ca­pa­ci­ta­te to­ta­lă de pes­te 70 ki­lo­wați-oră. Un as­pect ce tre­bu­ie me­nți­o­nat es­te că bateriile su­por­tă și încăr­ca­re ra­pi­dă: în mo­men­tul de față, ca­pa­ci­ta­tea de încăr­ca­re va­ria­ză de la 50 la

150 ki­lo­wați-oră; în vi­i­to­rul apro­piat, spun cei de la Mercedes-Benz, ace­as­ta ar pu­tea ajun­ge până la 300 ki­lo­wați­o­ră. Da­că aces­te nu­me­re nu vă spun prea mul­te, atunci va­rian­ta în ki­lo­me­tri ar pu­tea să aju­te: o au­to­no­mie de

100 de ki­lo­me­tri ar pu­tea fi obți­nu­tă în doar 5 mi­nu­te de încăr­ca­re. Va­rian­ta cea mai pu­ter­ni­că a EQ pro­pu­ne un mo­tor de 300 de ki­lo­wați. Pen­tru a ajun­ge de la 0 la 100 de ki­lo­me­tri pe oră aveți ne­voie doar de 5 se­cun­de, iar au­to­no­mia ar tre­bui să fie de până la 500 de ki­lo­me­tri. Evi­dent, toa­te aces­te nu­me­re sunt va­la­bi­le în con­diții ide­a­le de drum; nu vă aștep­tați să le obți­neți prea des.

În con­clu­zie, ge­ne­rația EQ es­te bi­ne­veni­tă în pei­sa­jul din ce în ce mai spectaculos al mași­ni­lor elec­tri­ce. Cei de Mercedes-Benz spe­ră că aces­ta va fi lo­zul câști­gă­tor în seg­men­tul de pro­fil, adu­când la un loc lu­xul spe­ci­fic măr­cii și ce­ri­nțe­le pe care șo­fe­rii le vor avea de la mașini. Con­cep­tul es­te spectaculos dar cât de mult se va apro­pia mași­na de se­rie de acest con­cept ră­mâne, mo­men­tan, prin­ci­pa­la ne­cu­nos­cu­tă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.