FILM: Mas­ter­min­ds

Business Magazin (Romania) - - CUPRINS -

MAS­TER­MIN­DS ES­TE O COMEDIE PLINŢ DE SUSPANS ŞI ACĂIUNE, BAZATŢ PE O ÎNTÂMPLARE REALŢ: SPU­NE PO­VES­TEA UNUI ŞOFER DE CAMION DIN SUDUL STA­TE­LOR UNI­TE CARE ORGANIZEAZŢ UNUL DIN­TRE CELE MAI MARI JAFURI DIN IS­TO­RIE, REUŞIND SŢ FURE 17 MI­LI­OA­NE DE DO­LARI.

Fil­mul es­te re­gi­zat de Ja­red Hess, iar sce­na­ri­ul es­te sem­nat de Chris Bow­man, Hub­bel Pal­mer și Emi­ly Spi­vey. Din dis­tri­buție fac par­te

Za­ch Ga­li­fia­na­kis, Kris­ten Wi­ig, Owen Wil­son și Ja­son Su­dei­kis.

Da­vid Ghan­tt (Za­ch Ga­li­fia­na­kis), paz­nic pe o mași­nă de tran­sport de va­lori într-un orășel din sudul Sta­te­lor Uni­te, pu­ne la cale unul din­tre cele mai mari jafuri ban­ca­re din is­to­rie.

Com­pli­cii săi sunt Kel­ly (Kris­ten Wi­ig), fos­tă co­le­gă și iu­bi­tă, și un pri­e­ten din li­ceu al aces­teia, Ste­ve (Owen Wil­son). Fil­mul es­te in­spi­rat dintr-un jaf ce­le­bru pe­tre­cut în re­a­li­ta­te în orașul Char­lot­te din Ca­ro­li­na de Nord. În toam­na anu­lui 1997, Da­vid Ghan­tt și com­pli­cii săi au reușit să fure pes­te 17 mi­li­oa­ne de do­lari cash dintr-un seif al com­pa­ni­ei Loo­mis Far­go & Com­pa­ny.

Du­pă ce înde­a­să pes­te

17 mi­li­oa­ne de do­lari într-o ca­mi­o­ne­tă, Da­vid li­vre­a­ză ba­nii găștii lui Cham­bers și fu­ge în Me­xic pen­tru a se as­cun­de de an­che­ta FBI-ului. Cham­bers și soția lui își cum­pă­ră o vi­lă de lux și din ba­nii fu­rați și an­ga­je­a­ză un asa­sin plă­tit care are drept însăr­ci­na­re să me­ar­gă în Me­xic și să îl uci­dă pe Da­vid.

Însă aces­ta își dă se­a­ma re­pe­de că e tră­dat și de­ci­de să re­vi­nă în Ca­ro­li­na de Nord pen­tru a-și sal­va re­lația, dar și pen­tru a-l ex­pu­ne pe Cham­bers.

Re­gi­zo­rul Ja­red Hess e re­cu­nos­cut pen­tru ta­len­tul său de a ex­ploa­ta per­so­na­je­le ne­ga­ti­ve, așa că atunci când a aflat pen­tru pri­ma da­tă de ja­ful din 1997 de la com­pa­nia Loo­mis Far­go, a fost prins de po­ves­te și a înce­put să se gânde­as­că se­ri­os la o va­rian­tă de o tran­spu­ne într-un film. A fost doar o ches­ti­u­ne de timp până când ac­to­rul Owen Wil­son, cu­nos­cut pen­tru ro­luri din co­me­dii pre­cum Zoo­lan­der, a fost adus în proi­ect. Un ele­ment ese­nțial în re­a­li­za­rea pe­li­cu­lei a fost gă­si­rea ace­lui ac­tor po­tri­vit pen­tru a ju­ca ro­lul lui Da­vid Ghan­tt. Cel ales în fi­nal, Za­ch Ga­li­fia­na­kis, a co­pi­lă­rit în pro­xi­mi­ta­tea lo­cu­lui un­de a avut loc ja­ful și era foar­te fa­mi­lia­ri­zat cu po­ves­tea. În ro­lul par­te­ne­rei lui Da­vid, cea care de fapt îl împin­ge să ia ba­nii, joa­că Kris­ten Wi­ig, o pre­ze­nță care își încar­că per­so­na­jul cu mul­tă em­pa­tie.

Mas­ter­min­ds es­te o comedie care me­ri­tă vă­zu­tă; nu vă aștep­tați la o des­fășu­ra­re lo­gi­că a eveni­men­te­lor sau la „po­li­ti­cal cor­rec­tness“în ce­ea ce pri­vește per­so­na­je­le, ci mai cu­rând la o se­rie de poan­te care de cele mai mul­te ori își ating țin­ta.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.