FISCALITATEA, CREŞTEREA SALARIILOR ŞI BIROCRAŢIA ÎN PROGRAMELE PARTIDELOR POLITICE

Business Magazin (Romania) - - CALENDAR / POLITICĂ -

Birocraţia va scă­dea, pre­si­u­ni­le fis­ca­le vor tin­de spre ze­ro, sta­tul va încu­ra­ja ca­pi­ta­lul au­toh­ton şi va spri­jini fa­mi­li­i­le ac­ti­ve eco­no­mic şi, în ge­ne­ral, ce­tă­ţe­a­nul va fi ser­vit de că­tre func­ţi­o­nari. Toa­te aces­te pro­mi­si­uni se re­gă­sesc în ofer­te­le eco­no­mi­ce ale partidelor, ana­li­za­te de Me­dia­fax. Pe lângă ofer­te­le so­cia­le sau de po­li­tici pu­bli­ce, plat­for­me­le elec­to­ra­le lan­sa­te de par­ti­de con­ţin şi o sub­stan­ţia­lă com­po­nen­tă eco­no­mi­că. Pro­mi­si­u­ni­le la acest ca­pi­tol con­verg că­tre o re­con­ci­li­e­re a sta­tu­lui cu in­ves­ti­to­rii, în special cu cei ro­mâni, dar şi că­tre o re­la­xa­re aproa­pe to­ta­lă a re­gi­mu­lui de ta­xe, im­po­zi­te şi con­tri­bu­ţii so­cia­le. Pen­tru scă­de­rea bi­ro­cra­ţi­ei, Par­ti­dul So­cial De­mo­crat (PSD) pro­mi­te eli­mi­na­rea a 102 ta­xe care „afec­te­a­ză Pro­du­sul Intern Brut cu doar 0,1%“. Par­ti­dul Na­ţi­o­nal Li­be­ral (PNL) pro­mi­te „re­a­du­ce­rea sta­tu­lui din pos­tu­ra de opre­sor al între­prin­ză­to­ri­lor în cea de par­te­ner al aces­to­ra“şi „re­du­ce­rea po­ve­rii ad­mi­nis­tra­ti­ve cu 40% până în 2018“. Uni­u­nea Sal­va­ţi România (USR) pro­mi­te o „eva­lua­re ge­ne­ra­lă a ad­mi­nis­tra­ţi­ei pu­bli­ce, du­pă cri­te­ri­i­le ma­na­ge­men­tu­lui ad­mi­nis­tra­tiv per­for­mant“, cu „scă­de­rea nu­mă­ru­lui de in­sti­tu­ţii con­tra­dic­to­rii sau re­dun­dan­te“. La ca­pi­to­lul fis­ca­li­ta­te, ofer­te­le partidelor sunt din­tre cele mai ge­ne­roa­se. PSD, spre exem­plu, le pro­mi­te pen­si­o­na­ri­lor că nu vor mai plă­ti im­po­zit pe pen­sie da­că ace­as­ta es­te „mai mi­că de 2.000 de lei brut“, iar pro­pri­e­ta­ri­lor care ob­ţin veni­turi din chi­rii, aren­dă sau di­vi­den­de le pro­mi­te că „nu vor mai plă­ti con­tri­bu­ţi­i­le de asi­gu­rări so­cia­le de să­nă­ta­te (CASS) afe­ren­te aces­tor veni­turi“. Impo­zi­tul pe aces­te veni­turi „va fi de 10% din to­tal şi se va plă­ti doar în pri­mul tri­mes­tru al anu­lui ur­mă­tor ob­ţi­ne­rii“.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.