LEGEA BIG BROTHER ES­TE CONSTITUȚIONALĂ

Business Magazin (Romania) - - CALENDAR / POLITICĂ -

Cur­tea Con­sti­tu­ţi­o­na­lă a Ro­mâni­ei a res­pins ex­cep­ţi­i­le de ne­con­sti­tu­ţi­o­na­li­ta­te la legea Big Brother, care re­gle­men­te­a­ză pre­lu­cra­rea da­te­lor cu ca­rac­ter per­so­nal şi pro­tec­ţia vi­e­ţii pri­va­te în sec­to­rul co­mu­ni­ca­ţi­i­lor elec­tro­ni­ce. Actul nor­ma­tiv a fost ata­cat la CCR în noi­em­brie 2015 în ca­drul unor pro­ce­se pe ro­lul ju­de­că­to­ri­i­lor sec­toa­re­lor 3 şi Sec­tor 6, dar până acum ju­de­că­to­rii con­sti­tu­ţi­o­na­li nu au reu­şit să ia o de­ci­zie. Legea pri­vind pre­lu­cra­rea da­te­lor cu ca­rac­ter per­so­nal şi pro­tec­ţia vi­e­ţii pri­va­te în sec­to­rul co­mu­ni­ca­ţi­i­lor elec­tro­ni­ce, aşa-nu­mi­ta lege Big Brother, a fost pro­mul­ga­tă de pre­şe­din­te­le Io­han­nis pe 9 oc­tom­brie 2015, du­pă ce pe 23 sep­tem­brie fu­se­se adop­ta­tă de Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor cu 187 vo­turi pen­tru, 12 împo­tri­vă şi 22 ab­ţi­neri. Proi­ec­tul de lege, asu­mat de li­de­rii partidelor par­la­men­ta­re în ba­za unor con­sul­tări care au avut loc la Co­tro­ceni în mai, pre­ve­de că da­te­le de tra­fic re­fe­ri­toa­re la abo­na­ţi şi uti­li­za­tori, pre­lu­cra­te şi sto­ca­te de că­tre fur­ni­zo­rul unei re­ţe­le pu­bli­ce de co­mu­ni­ca­ţii elec­tro­ni­ce sau de că­tre fur­ni­zo­rul unui ser­vi­ciu de co­mu­ni­ca­ţii elec­tro­ni­ce des­ti­nat pu­bli­cu­lui, vor fi şter­se sau tran­sfor­ma­te în da­te ano­ni­me atunci când nu mai sunt ne­ce­sa­re la tran­smi­te­rea unei co­mu­ni­cări, dar nu mai târziu de trei ani de la da­ta efec­tuă­rii co­mu­ni­că­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.