NOI REGULI PEN­TRU ȘOFERI

Business Magazin (Romania) - - CALENDAR / POLITICĂ -

Ma­şi­ni­le care au fost im­pli­ca­te în ac­ci­den­te nu vor mai avea voie să cir­cu­le da­că nu vor efec­tua o no­uă in­spec­ţie teh­ni­că, iar şco­li­le de şo­feri îşi vor pu­tea pre­lun­gi au­to­ri­za­ţia doar da­că mi­ni­mum 50% din­tre can­di­da­ţii au pro­mo­vat exa­me­nul, rei­e­se dintr-un do­cu­ment adop­tat de Exe­cu­tiv. Stra­te­gia Na­ţi­o­na­lă de Si­gu­ran­ţă Ru­ti­e­ră 2016-2020 pre­ve­de că ma­şi­ni­le care au fost im­pli­ca­te în ac­ci­den­te ru­ti­e­re va tre­bui su­pu­se unor in­spec­ţii teh­ni­ce înain­te de a pu­tea fi fo­lo­si­te din nou de că­tre şo­feri. To­to­da­tă, se va crea ca­drul le­gal pen­tru iniți­e­rea și fi­na­nța­rea unor pro­gra­me de re­a­bi­li­ta­te pen­tru șo­fe­rii cu aba­teri re­pe­ta­te. Do­cu­men­tul vi­ze­a­ză şi şco­li­le de şo­feri: gu­ver­nul in­ten­ţi­o­nea­ză ca aces­tea să pri­me­as­că pre­lun­gi­rea li­cen­ţei de func­ţi­o­na­re doar da­că cel pu­ţin ju­mă­ta­te din­tre can­di­da­ţi au pro­mo­vat exa­me­nul şi au luat per­mi­sul de con­du­ce­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.