CONVERSIA CREDITELOR DIN FRANCI ELVEȚIENI ÎN LEI, APROBATĂ

Business Magazin (Romania) - - CALENDAR / POLITICĂ -

Per­soa­ne­le care au luat credite în franci el­ve­ţi­eni vor pu­tea ce­re conversia în lei la cur­sul is­to­ric cu do­uă con­di­ţii: să ai­bă un grad de înda­to­ra­re de pes­te 50%, iar va­loa­rea cre­di­tu­lui con­trac­tat să nu de­pă­şe­as­că 250.000 de franci el­ve­ţi­eni, au de­cis co­mi­si­i­le de spe­cia­li­ta­te ale Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor. Co­mi­si­i­le ju­ri­di­că şi de bu­get fi­nan­ţe ale Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor au dat ra­port de adop­ta­re ini­ţia­ti­vei le­gis­la­ti­ve prin care băn­ci­le sunt obli­ga­te să con­ver­te­as­că în lei cre­di­te­le lua­te în franci el­ve­ţi­eni de per­soa­ne fi­zi­ce. Do­uă din­tre cele mai im­por­tan­te amen­da­men­te adu­se le­gii – conversia să se fa­că în lei, iar cur­sul de schimb să fie ace­la din mo­men­tul sem­nă­rii con­trac­tu­lui de cre­dit – i-au apar­ţi­nut de­pu­ta­tu­lui PNL Da­ni­el Zam­fir. Ambe­le au fost adop­ta­te în una­ni­mi­ta­te de de­pu­ta­ţii ce­lor do­uă co­mi­sii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.