MATTEO RENZI CE­RE UE SĂ SUSPENDE FINANŢAREA EUROPEANĂ PEN­TRU STATELE CARE REFUZĂ SĂ PRI­ME­AS­CĂ IMIGRANŢI

Business Magazin (Romania) - - EXTERNE -

Pre­mi­e­rul ita­lian Matteo Renzi a de­cla­rat că statele eu­ro­pe­ne care refuză să pri­me­as­că imigranţi ar tre­bui să fie lă­sa­te fă­ră fi­nan­ţa­re din par­tea UE. „Es­te ne­ce­sar ca Ita­lia să pro­mo­ve­ze o po­zi­ţie foar­te du­ră fa­ţă de ţă­ri­le care au pri­mit o gră­ma­dă de fon­duri pen­tru că fac par­te din blo­cul co­mu­ni­tar, ce au fost uti­li­za­te pen­tru dez­vol­ta­rea pro­pri­i­lor te­ri­to­rii, şi care se es­chi­ve­a­ză de la an­ga­ja­men­te­le de re­dis­tri­bu­i­re a imi­gran­ţi­lor“, a afir­mat Renzi în fa­ţa Par­la­men­tu­lui de la Ro­ma. Ita­lia es­te prin­ci­pa­la des­ti­na­ţie a va­lu­ri­lor de imigranţi care fug din Afri­ca din cau­za vi­o­len­ţe­lor şi să­ră­ci­ei. Po­tri­vit da­te­lor Mi­nis­te­ru­lui de Inter­ne de la Ro­ma, Ita­lia găz­du­i­eş­te 160.000 de azi­lan­ţi dintr-un to­tal de 460.000 de re­fu­gia­ţi care au ajuns în ace­as­tă ţa­ră înce­pând cu anul 2014.

Din cei 39.600 de re­fu­gia­ţi găz­du­i­ţi de Ita­lia şi care ar ur­ma să fie dis­tri­bu­i­ţi în alte sta­te ale UE, până acum au fost mu­ta­ţi doar 1.300, po­tri­vit Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne. Po­lo­nia, Unga­ria, dar şi alte sta­te din es­tul Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne se opun sis­te­mu­lui de co­te obli­ga­to­rii de re­fu­gia­ţi, afir­mând că veni­rea de imigranţi, în special din Ori­en­tul Mij­lo­ciu, ar afec­ta omo­ge­ni­ta­tea so­ci­e­tă­ţii din aces­te ţări.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.