DOI ECONOMIŞTI DIN SUA AU PRI­MIT PREMIUL NOBEL PEN­TRU ŞTIINŢE ECO­NO­MI­CE PEN­TRU ANALIZELE LOR ÎN DOMENIUL CONTRACTELOR

Business Magazin (Romania) - - EXTERNE -

Doi economişti din SUA au pri­mit Premiul Nobel pen­tru ştiinţe eco­no­mi­ce pen­tru analizele lor în domeniul contractelor, efor­turi care au ca scop aju­ta­rea oa­me­ni­lor, afa­ce­ri­lor şi in­sti­tu­ţi­i­lor să eva­lue­ze mai bi­ne da­că afa­ce­ri­le pe care le încheie ser­vesc cel mai bi­ne in­te­re­se­lor lor.

Aca­de­mia Re­ga­lă de Ştiinţe din Sue­dia i-a pre­miat pe Oli­ver

Hart, năs­cut în Ma­rea Bri­ta­nie, şi pe Ben­gt Hol­mström, năs­cut în Fin­lan­da, pen­tru te­o­ri­i­le lor care au fost fo­lo­si­te în eva­lua­rea unor di­ver­se pro­ble­me, de la uti­li­za­rea re­com­pen­să­rii exe­cu­ti­vi­lor de top pe ba­za per­for­man­ţei la pri­va­ti­ză­ri­le en­ti­tă­ţi­lor pu­bli­ce. „Eco­no­mi­i­le mo­der­ne sunt ţi­nu­te înche­ga­te de ne­nu­mă­ra­te con­trac­te.

Noi­le unel­te te­o­re­ti­ce cre­a­te de Hart şi Hol­mström sunt va­lo­roa­se pen­tru înţe­le­ge­rea contractelor din via­ţa re­a­lă şi a in­sti­tu­ţi­i­lor cât şi pen­tru iden­ti­fi­ca­rea even­tua­le­lor cap­ca­ne din proi­ec­tul de con­tract“, se ara­tă într-un co­mu­ni­cat al aca­de­mi­ei. Hol­mström a lu­crat mult timp în boar­dul No­kia. Hart lu­cre­a­ză acum la Uni­ver­si­ta­tea Har­vard. Cei doi vor împăr­ţi premiul de 924.000 de do­lari dat de aca­de­mie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.