POPULARITATEA PARTIDULUI CANCELARULUI ANGELA MERKEL A SCĂZUT LA 29,5% ÎN GERMANIA

Business Magazin (Romania) - - EXTERNE -

Popularitatea partidului cancelarului Angela Merkel, Uni­u­nea Creş­tin-De­mo­cra­tă (CDU), a scăzut la

29,5% în Germania, dar ră­mâne pe pri­mul loc în pre­fe­rin­ţe­le elec­to­ra­tu­lui ger­man, po­tri­vit unui sondaj co­man­dat de co­ti­dia­nul Bild şi re­a­li­zat de in­sti­tu­tul INSA.

Po­tri­vit in­sti­tu­tu­lui

INSA, es­te pri­ma da­tă când spri­ji­nul pen­tru par­ti­dul Ange­lei Merkel sca­de sub ni­ve­lul de 30%, în timp ce Par­ti­dul So­cial De­mo­crat, par­te­ne­rul de coa­li­ţie al con­ser­va­to­ri­lor lui Merkel, s-a cla­sat pe lo­cul doi, cu 22%. Pe lo­cul trei în son­da­jul pu­bli­cat mar­ţi, la o dis­tan­ţă apre­cia­bi­lă fa­ţă de CDU, s-a si­tuat for­ma­ţi­u­nea an­ti­i­mi­gra­ţie Alter­na­ti­va pen­tru Germania (AfD), cu 15% din pre­fe­rin­ţe­le de vot.

For­ma­ţi­u­nea Alter­na­ti­va pen­tru Germania

(AfD) a câşti­gat te­ren în ca­drul ale­ge­ri­lor re­gi­o­na­le din acest an, iar mul­te in­sti­tu­te de cer­ce­ta­re sunt de pă­re­re că ale­gă­to­rii sunt de­zi­lu­zi­o­na­ţi de coa­li­ţia din­tre prin­ci­pa­le­le do­uă par­ti­de de stânga şi dre­ap­ta din Germania. Popularitatea Ange­lei Merkel a in­trat în de­clin anul tre­cut, ca ur­ma­re a po­li­ti­ci­lor pro­mo­va­te de can­ce­la­rul ger­man în ce­ea ce pri­veş­te mi­gra­ţia, însă în ul­ti­me­le luni a cu­nos­cut o oa­re­ca­re re­veni­re. Merkel ar pu­tea să încer­ce să ob­ţi­nă un al pa­tru­lea man­dat în sep­tem­brie 2017.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.