AEROPORTUL OTOPENI, COT LA COT ÎN TOPUL CREȘTERII TRAFICULUI CU LONDRA - STANSTED ȘI BUDAPESTA

Business Magazin (Romania) - - COMPANII -

Aeroportul Henri Coan­dă (Otopeni) a avut anul tre­cut una din­tre cele mai mari creșteri ale traficului între ae­ro­por­tu­ri­le din Uni­u­nea Europeană (UE), avan­sul de 12% si­tuându-l foar­te aproa­pe de ter­mi­na­le cu un nu­măr mult mai ma­re de pa­sa­geri pre­cum Londra - Stansted, un ae­ro­port si­tuat în nor­des­tul Lon­drei (12,9%), Budapesta (13%) sau Du­blin (14,9%), ara­tă da­te­le Eu­ros­tat. Topul ce­lor mai mari ae­ro­por­turi din lu­me es­te con­dus de Londra - He­at­hrow (aproa­pe 75 mil. pa­sa­geri), Pa­ris - Char­les de Gaul­le (65,7 mil. pa­sa­geri) și Fran­kfurt - Main (60,9 mil. pa­sa­geri). Aeroportul din Bu­cu­rești es­te de­pășit în top nu doar de cele din ca­pi­ta­le sau orașe im­por­tan­te din vest, ci și de des­ti­nații turistice așa cum es­te aeroportul Ma­la­ga, care a fost tran­zi­tat anul tre­cut de 14 mi­li­oa­ne de pa­sa­geri, sau cel din Ni­sa, cu 12 mi­li­oa­ne de pa­sa­geri. De ase­me­nea, și ae­ro­por­turi din re­gi­u­ne pre­cum cele din Pra­ga, Budapesta și Va­rșo­via sunt înain­tea Bu­cu­rești­u­lui ca tra­fic. Aeroportul Henri Coan­dă su­flă în ce­a­fa ter­mi­na­lu­lui din Budapesta, care a avut anul tre­cut pes­te 10 mi­li­oa­ne de pa­sa­geri. Tra­fi­cul de pe cel mai im­por­tant ae­ro­port din România crește și ar pu­tea ajun­ge în acest an la 10 mi­li­oa­ne de pa­sa­geri. În pri­me­le opt luni, aeroportul a înre­gis­trat pes­te 7 mi­li­oa­ne de pa­sa­geri. Per to­tal, la tra­fi­cul de pa­sa­geri pe ae­ro­por­tu­ri­le in­ter­nați­o­na­le România se află pe lo­cul 19 în Eu­ro­pa, con­form da­te­lor Eu­ros­tat care in­di­că fap­tul că România a avut anul tre­cut

12,7 mi­li­oa­ne de pa­sa­geri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.