METRO CASH&CARRY, CEA MAI MA­RE CREȘTERE DE DU­PĂ 2009

Business Magazin (Romania) - - COMPANII -

Metro Cash & Carry România a ter­mi­nat pri­ma ju­mă­ta­te din acest an cu afaceri de puțin pes­te 2 mld. lei, în ur­ca­re cu 2,3% com­pa­ra­tiv cu ace­e­ași pe­ri­oa­dă din 2015. Aces­ta es­te cel mai pu­ter­nic avans al bu­si­nes­su­lui lo­cal al gru­pu­lui ger­man de du­pă 2009, când a iz­buc­nit cri­za. Spre de­o­se­bi­re de rețe­le­le de hi­per­mar­ke­turi, su­per­mar ke­turi și dis­co­unt care se adre­se­a­ză cli­en­tu­lui fi­nal, rețe­le­le cash & carry cum es­te ca­zul Metro, se adre­se­a­ză în prin­ci­pal mi­ci­lor co­mer­cia­nți și ju­că­to­ri­lor din HoReCa, mai exact per­soa­ne­lor ju­ri­di­ce. Ju­că­to­rii din co­me­rțul tra­diți­o­nal, mi­cii chi­oșcari, au fost pu­ter­nic afec­tați în ul­ti­mii ani de cri­ză pe deo par­te și de ex­pan­si­u­nea ju­că­to­ri­lor mo­derni pe de alta. În 2016 însă con­su­mul crește pu­ter­nic și mai mu­lți ju­că­tori mici, chi­oșcuri și ali­men­ta­re, au anu­nțat vânzări în creștere du­pă mai mu­lți ani di­fi­ci­li pen­tru co­me­rțul tra­diți­o­nal. Deși Metro Cash & Carry nu es­te re­tai­ler, ci ac­ti­ve­a­ză în co­me­rțul an­gro, be­ne­fi­cia­ză astfel in­di­rect de crește­rea con­su­mu­lui. Pro­fi­tul net a scăzut cu pes­te 5%, la 14,1 mil. lei, în pri­mul se­mes­tru din 2016.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.