DE LA CAMIOANE LA HOTELURI

Business Magazin (Romania) - - COMPANII -

Mi­cha­el Schmidt, omul de afaceri care con­tro­le­a­ză gru­pul Au­to­mo­bi­le Ba­va­ria, vrea să des­chi­dă o no­uă li­nie de bu­si­ness şi să in­ves­te­as­că într-un lanţ ho­te­li­er la ni­vel na­ţi­o­nal şi să in­tre pe pia­ţa auto „de vo­lum“, adău­gând un nou brand ală­turi de BMW, Rol­ls-Roy­ce,

MAN şi Ne­o­plan, po­tri­vit ZF. El mi­ze­a­ză pe di­ver­si­fi­ca­rea por­to­fo­li­u­lui din România, iar pe lângă au­to­mo­bi­le­le BMW şi ca­mi­oa­ne­le MAN are în plan in­tra­rea pe seg­men­tul măr­ci­lor de vo­lum şi vrea să cum­pe­re un dealer din Baia Ma­re. Mi­za o re­pre­zin­tă di­ver­si­fi­ca­rea por­to­fo­li­u­lui pen­tru a nu de­pin­de de un sin­gur seg­ment al pi­e­ţei auto. În plus, vrea să ata­ce înce­pând de anul vi­i­tor pia­ţa de 3,6 mld. lei a in­dus­tri­ei os­pi­ta­li­tă­ţii prin con­struc­ţia de hoteluri, pe te­re­nuri pe care an­te­ri­or avea în plan ex­tin­de­rea re­ţe­lei de camioane. Uni­tă­ţi­le ar pu­tea fi afi­lia­te ul­te­ri­or unor bran­duri pre­cum Ho­li­day Inn sau Hil­ton Do­u­ble

Tree. În pre­zent Gru­pul Au­to­mo­bi­le Ba­va­ria es­ti­me­a­ză că va ajun­ge la afaceri de 360 mil. eu­ro în acest an, în creş­te­re de la 310 mil. eu­ro în 2015.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.