OBIECTIVE NEATINSE

Business Magazin (Romania) - - COMPANII -

Com­pa­ni­i­le care au be­ne­fi­ciat de aju­tor de stat în pe­ri­oa­da 20072014 au cre­at 14.610 noi lo­curi de mun­că, adi­că doar 69% din nu­mă­rul de lo­curi de mun­că asu­ma­te în ca­drul ce­re­rii pen­tru fi­nan­ţa­re, ara­tă o ana­li­ză a Pa­tro­na­tu­lui Inves­ti­to­ri­lor Au­toh­toni (PIAROM). În pe­ri­oa­da ana­li­za­tă, 63 de companii au ac­ce­sat aju­toa­re de stat în va­loa­re to­ta­lă de pes­te 3 miliarde de lei prin mai mul­te sche­me de aju­tor de stat. Aces­te companii ave­au înain­tea acor­dă­rii fi­nan­ţă­rii 60.411 lo­curi de mun­că şi se an­ga­jau să re­cru­te­ze un to­tal de 21.068 de oa­meni, însă în fi­nal au fost cre­a­te doar 14.610 de jo­buri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.