FACTURILE AU SCĂZUT CU 4,5% DE LA ÎNCEPUTUL LIBERALIZĂRII

Business Magazin (Romania) - - ECONOMIE -

Imple­men­ta­rea ca­len­da­ru­lui de li­be­ra­li­za­re a pre­ţu­ri­lor la energie pen­tru po­pu­la­ţie, pro­ces de­ma­rat în va­ra anu­lui 2013, s-a su­pra­pus pes­te un con­text de pia­ţă fa­vo­ra­bil mar­cat mai ales de scă­de­rea pre­ţu­ri­lor la energie şi prin ab­sen­ţa in­tro­du­ce­rii unor noi ca­te­go­rii de ta­xe în fac­turi. Acum, 70% din ener­gia pe care o con­su­mă un apar­ta­ment se cum­pă­ră de pe pia­ţa li­be­ră, abi­li­tă­ţi­le de ne­go­ci­e­re ale fur­ni­zo­ri­lor fi­ind de­ja vi­zi­bi­le în dis­co­un­tu­ri­le ob­ţi­nu­te de la pro­du­cări. Po­tri­vit ce­lor mai re­cen­te in­for­ma­ţii pu­bli­ca­te de Eu­ros­tat, în pe­ri­oa­da 2013-2016 pre­ţul la energie achi­tat de un con­su­ma­tor cas­nic a scăzut cu circa 4,5%, ace­as­ta fi­ind de alt­fel pe­ri­oa­da în care s-au fă­cut pri­mii pa­şi în apli­ca­rea ca­len­da­ru­lui de li­be­ra­li­za­re. Scă­de­rea fac­tu­ri­lor la energie se ex­pli­că mai ales prin evo­lu­ţia înre­gis­tra­tă de pre­ţul pur al ener­gi­ei elec­tri­ce. Astfel, da­că în 2013 pre­ţul me­diu pe me­ga­watt-oră a fost de circa 35 de eu­ro, du­pă pri­me­le şa­se luni ale anu­lui 2016 pro­du­că­to­rii de energie mai luau doar 30 de eu­ro pen­tru fi­e­ca­re me­ga­watt-oră, du­pă cum ara­tă ra­poar­te­le OPCOM, bur­sa de energie. Aces­ta es­te pre­ţul spot me­diu al ener­gi­ei, fă­ră alte ta­xe in­clu­se. În acest mo­ment, ener­gia pe care un apar­ta­ment o fo­lo­seş­te lu­nar es­te cum­pă­ra­tă în pro­por­ţie de 70% de fur­ni­zo­rul său di­rect din pia­ţa con­cu­ren­ţia­lă, res­tul fi­ind „sub pro­tec­ţia“Au­to­ri­ţă­tii Na­ţi­o­na­le de Re­gle­men­ta­re în Domeniul Ener­gi­ei (ANRE). Astfel, for­ţa de ne­go­ci­e­re a fur­ni­zo­ri­lor a înce­put să fie vi­zi­bi­lă şi în fac­turi oda­tă cu li­be­ra­li­za­rea pi­e­ţei, ara­tă cele mai re­cen­te da­te ale ANRE.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.