LO­CURI DE MUN­CĂ CRE­A­TE DIN FON­DURI EU­RO­PE­NE

Business Magazin (Romania) - - ECONOMIE -

În România s-au cre­at 35.172 de noi lo­curi de mun­că în proi­ec­te­le cu fi­nan­ţa­re europeană din ca­drul exer­ci­ţi­u­lui fi­nan­ciar 2007 - 2013, ara­tă da­te­le pu­bli­ca­te ieri de Co­mi­sia Europeană. Spre com­pa­ra­ţie, Po­lo­nia a cre­at 87.427 de lo­curi de mun­că (de 2,5 ori mai mul­te de­cât România), iar Unga­ria 108.908 de jo­buri (tri­plu fa­ţă de si­tua­ţia din România) în ace­e­a­şi pe­ri­oa­dă. Din to­ta­lul ce­lor pes­te 35.000 de jo­buri nou cre­a­te în România, 13.000 au fost an­ga­jări cu nor­mă între­a­gă în companii mici şi mij­lo­cii, iar 1.000 de lo­curi de mun­că s-au cre­at în sec­to­rul cer­ce­tă­rii. România a ab­sor­bit circa 15 miliarde de eu­ro dintr-un to­tal de 19 miliarde de eu­ro alocate în pe­ri­oa­da 2007 - 2013 din fondurile struc­tu­ra­le, bani care s-au con­su­mat în proi­ec­te de in­fras­truc­tu­ră, me­diu sau de in­stru­i­re a an­ga­ja­ţi­lor şi a şo­me­ri­lor. „Un sfert (25,1%) din to­ta­lul in­ves­ti­ţi­i­lor gu­ver­na­men­ta­le din România din pe­ri­oa­da 2007 - 2013 se da­to­re­a­ză po­li­ti­cii de co­e­zi­u­ne a Uni­u­nii Eu­ro­pe­ne, con­form unei eva­luări in­de­pen­den­te pu­bli­ca­te de Co­mi­sia Europeană“, po­tri­vit re­pre­zen­tan­ţei Co­mi­si­ei Eu­ro­pe­ne din România. La ni­ve­lul tu­tu­ror sta­te­lor eu­ro­pe­ne, exer­ci­ţi­ul fi­nan­ciar 2014 - 2020 a con­dus la cre­a­rea unui mi­li­on de noi lo­curi de mun­că, va­loa­rea re­pre­zen­tând o trei­me din to­ta­lul jo­bu­ri­lor nou cre­a­te în UE în ace­as­tă pe­ri­oa­dă. Spre com­pa­ra­ţie, în România în in­ter­va­lul 2007 - 2013 s-au pi­er­dut 390.000 de jo­buri din cau­za res­truc­tu­ră­ri­lor fă­cu­te de companii în cri­ză, ce­ea ce înse­am­nă că lo­cu­ri­le de mun­că nou cre­a­te din fondurile struc­tu­ra­le au reu­şit să aco­pe­re doar 9% din to­ta­lul jo­bu­ri­lor pi­er­du­te de eco­no­mie în acest in­ter­val.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.