VÂNZĂRI MAI MARI

Business Magazin (Romania) - - ECONOMIE -

Ci­fra de afaceri din co­mer­ţul cu ri­di­ca­ta (cu ex­cep­ţia co­mer­ţu­lui cu au­to­ve­hi­cu­le şi mo­to­ci­cle­te) a cres­cut în pri­me­le opt luni ale anu­lui cu 8,2%, lu­na au­gust ge­ne­rând un avans de 15,1%, fa­ţă de au­gust 2015. Ajus­tat în func­ţie de nu­mă­rul de zi­le lu­cră­toa­re şi de se­zo­na­li­ta­te, afa­ce­ri­le din co­merţ s-au ma­jo­rat cu 7% la opt luni şi cu 11,9% în au­gust, po­tri­vit da­te­lor In­sti­tu­tu­lui Na­ţi­o­nal de Sta­tis­ti­că. Com­pa­ra­tiv cu iu­lie, avan­sul a fost de 4,1% în au­gust, ca se­rie bru­tă, şi cu 1,6% ca se­rie ajus­ta­tă în func­ţie de nu­mă­rul de zi­le lu­cră­toa­re şi de se­zo­na­li­ta­te. Pe de altă par­te, scă­deri au înre­gis­trat ac­ti­vi­tă­ţi­le de in­ter­me­di­e­re în co­mer­ţul cu ri­di­ca­ta (-4,9%) şi co­mer­ţul cu ri­di­ca­ta spe­cia­li­zat al altor pro­du­se (-2,0%). Ajus­tat în func­ţie de nu­mă­rul de zi­le lu­cră­toa­re şi de se­zo­na­li­ta­te, afa­ce­ri­le din co­merţ au ur­cat cu 7% la opt luni, da­to­ri­tă creş­te­rii co­mer­ţu­lui cu ri­di­ca­ta al altor ma­şini, echi­pa­men­te şi fur­ni­turi (Ă18,3%), co­mer­ţu­lui cu ri­di­ca­ta al pro­du­se­lor agri­co­le bru­te şi al ani­ma­le­lor vii (Ă13,3%), co­mer­ţu­lui cu ri­di­ca­ta nes­pe­cia­li­zat (Ă13,0%), co­mer­ţu­lui cu ri­di­ca­ta al pro­du­se­lor ali­men­ta­re, al bău­tu­ri­lor şi al tu­tu­nu­lui (Ă11,7%), co­mer­ţu­lui cu ri­di­ca­ta al echi­pa­men­tu­lui in­for­ma­tic şi de te­le­co­mu­ni­ca­ţii (Ă10,4%) şi co­mer­ţu­lui cu ri­di­ca­ta al bu­nu­ri­lor de con­sum, alte­le de­cât cele ali­men­ta­re (Ă9,1%).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.