APETIT RIDICAT PEN­TRU ACŢIUNILE PETROM

Business Magazin (Romania) - - ECONOMIE -

Cu o şe­din­ţă înain­te de închi­de­rea ofer­tei de vânza­re a 6,4% din OMV Petrom (SNP) de că­tre Fon­dul Pro­pri­e­ta­tea, tran­şa inves­ti­to­ri­lor mici de re­tail era de 59%, su­pra­sub­scri­să la bur­sa de la Bu­cu­reş­ti, în timp ce tran­şa inves­ti­to­ri­lor mari de re­tail era sub­scri­să în pro­por­ţie de 7%. „Mă aştept în fi­nal ca o par­te din tran­şa din ur­mă să me­ar­gă că­tre cea de re­tail, având în ve­de­re că di­men­si­u­nea fi­na­lă a fi­e­că­rei tran­şe es­te sta­bi­li­tă pe ba­za ni­ve­lu­lui sub­scri­e­ri­lor, la da­ta alo­că­rii“, con­si­de­ră Da­ni­e­la Ro­po­ta, res­pon­sa­bil al de­par­ta­men­tu­lui ana­li­ză la Inter­ca­pi­tal. Ofer­ta Fon­du­lui Pro­pri­e­ta­tea es­te împăr­ţi­tă în trei tran­şe: 10% din va­lo­ri­le mo­bi­lia­re ofe­ri­te, adi­că 364 mi­li­oa­ne de ac­ţi­uni, vor fi ofe­ri­te că­tre in­ves­ti­to­rii mici de re­tail, 10% vor mer­ge că­tre in­ves­ti­to­rii mari de re­tail, iar res­tul de 80%, adi­că 2,9 miliarde de ac­ţi­uni, vor mer­ge că­tre in­ves­ti­to­rii in­sti­tu­ţi­o­na­li. Fon­dul Pro­pri­e­ta­tea vin­de circa

3,6 miliarde de ac­ţi­uni SNP. Un in­ves­ti­tor de re­tail es­te ori­ce per­soa­nă fi­zi­că sau ju­ri­di­că care sub­scrie în to­tal cel pu­ţin 1,5 mi­li­oa­ne de ac­ţi­uni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.