DE­CI­ZIE:

Business Magazin (Romania) - - STUDIU DE CAZ -

Pro­fi­tând de creşterea economiei şi de sta­bi­li­ta­tea evo­lu­ţi­ei ci­frei de afaceri, com­pa­nia a de­cis să se ex­tin­dă prin noi in­ves­ti­ţii. În sep­tem­brie com­pa­nia a de­ma­rat con­struc­ţia celei de-a treia platforme logistice din România; FM ope­re­a­ză de­po­zi­te şi la Pe­treş­ti, în Dâmbo­vi­ţa, şi Du­deş­ti în Ti­miş. Pen­tru dez­vol­ta­rea noii platforme, in­ves­ti­ţia es­ti­ma­tă se învârte în ju­rul a 20 de mi­li­oa­ne de eu­ro, iar con­struc­ţia pri­mei fa­ze ar ur­ma să se încheie la fi­na­lul anu­lui vi­i­tor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.