CON­TEXT:

Business Magazin (Romania) - - STUDIU DE CAZ -

FM Logistic Ro­ma­nia, ope­ra­tor logistic cu ac­ti­vi­tă­ţi în prin­ci­pal în zo­na bu­nu­ri­lor de larg con­sum şi re­tail, a cres­cut an de an rulajele şi a ajuns la o ci­fră de afaceri de 24 mi­li­oa­ne eu­ro în ul­ti­mul an fis­cal, încheiat în mar­tie 2016. Pe par­cur­sul ul­ti­mi­lor ani, în pia­ţa de pro­fil s-a evi­den­ţiat un fe­no­men de con­so­li­da­re, iar, pe de altă par­te, tot mai mul­te companii au pre­fe­rat să ex­ter­na­li­ze­ze ser­vi­ci­i­le de lo­gis­ti­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.