CUMPĂRĂTURI CU ABONAMENT

Business Magazin (Romania) - - PANORAMA -

ieși­re la cumpărături nu mai are far­me­cul de altă­da­tă pen­tru mul­tă lu­me; mu­lți de­vin mai co­mo­zi sau pur și sim­plu nu mai dis­pun de tim­pul ne­ce­sar, așa că do­resc să cum­pe­re ce le tre­bu­ie fă­ră ma­re bă­taie de cap.

Pen­tru ge­nul aces­ta de per­soa­ne, scrie Fi­nan­cial Ti­mes, au apă­rut abo­na­men­te­le pen­tru cumpărături, care pot fi uti­li­za­te pen­tru flori, ac­ce­so­rii sau hai­ne, iar une­ori pro­du­se­le pri­mi­te pot fi une­le sur­pri­ză. Un abonament la astfel de sur­pri­ze ofe­ră Not Anot­her Bill, un­de cli­en­tul care s-a înscris ori o per­soa­nă ale­a­să de aces­ta poa­te pri­mi lu­nar o cu­tie cu pro­du­se ale­se cu gri­jă de un spe­cia­list, în care se pot gă­si oche­lari de soa­re, crei­oa­ne de co­lo­rat ori un por­tcard din pi­e­le pen­tru că­rți de vi­zi­tă. Tot cu abonament se poa­te aran­ja tri­mi­te­rea de flori de că­tre Bloo­mon săp­tă­mânal, lu­nar, ori când do­rește cli­en­tul. Glos­sy­box tri­mi­te cinci pro­du­se cos­me­ti­ce de lux pe lu­nă pen­tru fe­mei, iar Bir­chbox fa­ce ace­lași lu­cru, dar se adre­se­a­ză și băr­bați­lor. Exis­tă și alte ser­vi­cii care tri­mit abo­nați­lor aparate și la­me de ras, șo­se­te ori că­măși. Une­le ma­ga­zi­ne mai in­clud în abonament și asis­te­nță din par­tea unui con­sul­tant de mo­dă care să aju­te cli­e­nții să ale­a­gă, du­pă care aceștia pri­mesc pe­ri­o­dic „ac­tua­li­zări“ale gar­de­ro­bei. Mo­de­lul de bu­si­ness se pre­te­a­ză, spun cei din do­me­niu, cel mai bi­ne pen­tru cum­pă­ra­rea unor ar­ti­co­le care se fo­lo­sesc o pe­ri­oa­dă scur­tă de timp, cum ar fi cos­me­ti­ce­le, tri­co­u­ri­le, că­măși­le ori ar­ti­co­le­le ves­ti­men­ta­re pen­tru co­pii, exis­tând, de alt­fel, de­ja și ser­vi­cii de­di­ca­te pă­ri­nți­lor care vor să se asi­gu­re că cei mici au tot tim­pul ce­va nou.

O

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.