MAI DE PREŢ CA AURUL

Business Magazin (Romania) - - PANORAMA -

Foar­te apre­ciat în Chi­na din cele mai ve­chi tim­puri, mai ales pen­tru pu­ri­ta­tea sa, ja­dul fo­lo­sit la bijuterii înre­gis­tre­a­ză o creş­te­re a ce­re­rii atât din par­tea chi­ne­zi­lor bo­ga­ţi, cât şi a oc­ci­den­ta­li­lor; prin ur­ma­re, şi pre­ţu­ri­le se pla­se­a­ză pe o pan­tă as­cen­den­tă, scrie CNN. Poa­te cea mai scum­pă bi­ju­te­rie cu jad, un co­li­er con­fec­ţi­o­nat de ca­sa Car­ti­er care a apar­ţi­nut bo­gă­ta­şei Bar­ba­ra Hut­ton, s-a vândut în 2014 pen­tru 27,44 mi­li­oa­ne do­lari la Hong Kong, ce­ea ce pa­re să con­fir­me zi­ca­la chi­ne­ze­as­că „Aurul are va­loa­re, ja­dul e ines­ti­ma­bil“. Nu toa­te ti­pu­ri­le de jad îi fac însă pe co­lec­ţi­o­nari să scoa­tă su­me mari din bu­zu­nar, aceş­tia cău­tând în special pi­e­se de ja­deit, cea mai pu­ră va­ri­e­ta­te de jad, care poa­te avea o mul­ti­tu­di­ne de cu­lori. Pe lângă co­lec­ţi­o­na­rii chi­ne­zi din cla­sa me­die şi bo­ga­tă, al că­ror nu­măr es­te în creş­te­re, şi o se­rie de sta­ruri de ci­ne­ma oc­ci­den­ta­le, prin­tre care Ni­co­le Kid­man şi Jes­si­ca Chas­tain, s-au lă­sat se­du­se de jad în cău­ta­re de bijuterii de­o­se­bi­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.