CUMPĂRAREA DE VECHIME, APROBATĂ

Business Magazin (Romania) - - 168 DE ORE // CALENDAR / POLITIC -

Pre­şe­din­te­le Klaus Io­han­nis a pro­mul­gat le­gea ca­re per­mi­te „cumpărarea“de vechime pen­tru per­soa­ne­le ca­re nu au sta­gi­ul de pen­sie com­plet, a anun­ţat Admi­nis­tra­ţia Pre­zi­den­ţia­lă. Proi­ec­tul, res­pins de Se­nat în sep­tem­brie 2012, a fost adop­tat la fi­na­lul lu­nii sep­tem­brie de ple­nul Ca­me­rei De­pu­ta­ţi­lor cu 198 de vo­turi „pen­tru“. Ini­ţia­ti­va le­gis­la­ti­vă pre­ve­de că „per­soa­ne­le ca­re nu au ca­li­ta­tea de pen­si­o­nari pot efec­tua pla­ta con­tri­bu­ţi­ei de asi­gu­rări so­cia­le pen­tru pe­ri­oa­de­le de timp în ca­re nu au avut ca­li­ta­tea de asi­gu­rat în sis­te­mul pu­blic de pensii sau într-un sis­tem de asi­gu­rări so­cia­le nein­te­grat aces­tu­ia“. Per­soa­ne­le in­te­re­sa­te „să îşi cum­pe­re vechime“încheie un con­tract de asi­gu­ra­re so­cia­lă, în ter­men de 6 luni de la in­tra­rea în vi­goa­re a ini­ţia­ti­vei le­gis­la­ti­ve (la 3 zi­le de la pu­bli­ca­rea în Mo­ni­to­rul Ofi­cial - n.r.), po­tri­vit ra­por­tu­lui adop­tat de de­pu­ta­ţii din Co­mi­sia de mun­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.